KHẢO SÁT QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG MÁY XẠ TRỊ GIA TỐC HẰNG THÁNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG MÁY XẠ TRỊ GIA TỐC HẰNG THÁNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG MÁY XẠ TRỊ GIA TỐC HẰNG THÁNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGÔ TRUNG NGHIA1, NGÔ THANH SƠN2
TÓM TẮT
Mục tiêu:
Khảo sát quy trình kiểm tra chất lượng hằng tháng bốn máy máy gia tốc Varian theo tiêu chuẩn AAPM-TG 40 và SSRMP No.10 tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thống kê và đánh giá kết quả đo, đưa ra đánh giá về chất lượng các máy gia tốc.
Đối tượng và phương pháp:
Dữ liệu về kết quả kiểm tra cơ khí và liều lượng của bốn máy gia tốc Varian: máy 1 CD2300 526, máy 2 CD2300527, máy 3 LE1230 và máy 4 LE1228 sẽ được hồi quy, thống kê từ tháng 04/2016 đến tháng 04/2018.
Các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng máy gia tốc được dựa vào AAPM-TG 40 và SSRMP No 11.
Kết quả:
Các phép kiểm cơ khí nhìn chung khá ổn định với số tháng có sai số vượt giới hạn cho phép là rất nhỏ. Tuy nhiên, riêng máy 4 có mục đồng tâm quay bàn thiếu ổn định nhất trong bốn máy với 5 trên 18 tháng không đạt. Liều xạ bằng electron thiếu ổn định hơn photon khi có nhiều lần kiểm không đạt, đặt biệt là máy 2: 8 trên 18 tháng ở mức 6 MeV, 7 trên 18 tháng ở mức 9 MeV và 5 trên 18 tháng ở mức 12 MeV không đạt. Bởi vì xạ trị đòi hỏi độ chính xác cao, vì thế khi bất kỳ một thành phần nào hoạt động không như mong muốn, việc tiến hành sửa chữa phải được tiến hành ngay trước khi tiến hành điều trị.
Kết luận:
Các máy gia tốc tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động khá ổn định, đối với thành phần cơ khí, phần lớn các mục kiểm tra đều có kết quả rất tốt, hiếm khi vượt ngưỡng giới hạn. Trong khi đó đối với liều lượng, liều photon ổn định hơn hẳn so với liều electron.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment