KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ DƯỚI 16 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI TP.BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ DƯỚI 16 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI TP.BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ DƯỚI 16 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI TP.BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2020
Học viên: Vũ Thị Quỳnh Hậu
Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Phạm Việt Cường
Tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em Việt nam là một vấn đề sức khoẻ cần được sự quan tâm của mọi người. Kiến thức và thực hành của cha mẹ giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai và thúc đẩy các hoạt động phòng chống một cách có hiệu quả. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu về “Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ dưới 16 tuổi của người chăm sóc chính tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, năm 2020” với 2 mục tiêu chính: (1) Mô tả kiến thức, thực hành
phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ dưới 16 tuổi của người chăm sóc chính trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, năm 2020. (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ dưới 16 tuổi của người chăm sóc chính trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, năm 2020.
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 02 đến tháng 8 năm 2020 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk với thiết kế mô tả cắt ngang có phân tích. Nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu bằng cách phỏng vấn trực tiếp 386 đối tượng là cha, mẹ hoặc người chăm sóc
trẻ được chọn ngẫu nhiên trên địa bàn nghiên cứu. Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống TNTT cho trẻ dưới 16 tuổi của người chăm sóc chính trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, năm 2020.
Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ đạt kiến thức chung về phòng chống TNTT của cha, mẹ và người chăm sóc chính của trẻ tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột còn khá thấp là 42,7%. Thực hành chung về phòng chống TNTT đạt ở mức trung bình là 69,7%. Nghiên cứu cũng xác định được có các mối liên quan đến kiến thức, thực hành của cha mẹ, người chăm sóc chính bao gồm các yếu tố cá nhân (tuổi, giới, hôn nhân), các yếu tố gia đình (qui
mô gia đình, thu thập).
Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu: định hướng  tăng cường kiến thức của cha mẹ, người chăm sóc chính của trẻ về phòng chống TNTT.
Đẩy mạnh phong trào xây dựng cộng đồng an toàn, ngôi nhà an toàn… phối hợp với truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, tập trung vào nâng cao kiến thức và kỹ năng trong phòng chống các loại hình TNTT cho trẻ. Tăng cường kỹ năng về PCTNTT cho cha mẹ cũng như cho trẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, TTGDSK tại cộng đồng và tư vấn tại hộ gia đình cho bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment