Mối liên quan giữa yếu tố môi trường gia đình và nhà trường với các vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Mối liên quan giữa yếu tố môi trường gia đình và nhà trường với các vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Mối liên quan giữa yếu tố môi trường gia đình và nhà trường với các vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Đặt vấn đề: Chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh cần có sự quan tâm, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế. Tìm hiểu mối liên quan giữa các yếu tố môi trường gia đình, môi trường trường học đến các biểu hiện sức khỏe tâm thần theo từng vấn đề của học sinh của học sinh là rất cần thiết.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên với 347 học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 trường THCS Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Sử dụng bộ câu hỏi SDQ cho học sinh và bộ câu hỏi có sẵn về các đặc điểm cá nhân, môi trường gia đình và môi trường trường học để học sinh tự điền.

Kết quả: Vấn đề cảm xúc của học sinh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố học sinh chứng kiến người lớn cãi nhau, bị bắt nạt, bị thầy cô, nhà trường phạt làm việc, lao động quá mức; vấn đề về hành vi của học sinh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố học sinh chứng kiến người lớn cãi nhau, bị thầy cô mắng, nhà trường phạt làm việc, lao động quá mức; vấn đề về tăng động của học sinh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như bị thầy cô mắng, bị phạt lao động quá sức; vấn đề về quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội của học sinh bị ảnh hưởng bởi yếu tố học sinh bị bắt nạt.

Kết luận: Có sự liên quan giữa yếu tố gia đình và nhà trường đến tình hình các vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment