Mối quan hệ song hành giữa công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe: Một đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống y tế

Mối quan hệ song hành giữa công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe: Một đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống y tế

Tên bài báo:Mối quan hệ song hành giữa công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe: Một đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống y tế vận hành theo cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa

Tác giả:Phạm Mạnh Hùng
Tên tạp chí:Thông tin y dược
Năm xuất bản:2011Số:2Trang:2-4
Tóm tắt:
Trong công cuộc xây dựng hệ thống y tế vận hành phù hợp với cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), việc tìm hiểu và xác định những nét đặc trưng của hệ thống y tế vận hành theo cơ chế này có ý nghĩa quan trọng về lý luận cũng như thực tiễn.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment