NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỆNH ZONA LÊN CHẤT LƯỢNG CUỘC sỐNG CỦA BỆNH NHÂN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỆNH ZONA LÊN CHẤT LƯỢNG CUỘC sỐNG CỦA BỆNH NHÂN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỆNH ZONA LÊN CHẤT LƯỢNG CUỘC sỐNG CỦA BỆNH NHÂN
Ngô Văn Hòa*, lê thị Hồng thanh*
*Bệnh viện 103
TÓM TẮT
Bệnh Zona (herpes zoster) là một nhiễm trùng da cấp tính gây nên do Varicella zoster virus. Đây là một bệnh da thường gặp trong số các bệnh da do virus.
Mục tiêu: Khảo sát ảnh hưởng của bệnh Zona lên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu. Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân dựa theo bảng câu hỏi của Finley và cộng sự.
Kết quả: Tất cả các bệnh nhân bị Zona đều bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

Bệnh Zona (herpes zoster) là một nhiễm trùng da cấp tính gây nên do Varicella zoster virus. Đây là một bệnh da thường gặp trong số các bệnh da do virus. Ở Việt Nam, bệnh Zona chiếm 41,53% tổng số bệnh da do virus và chiếm 5,33% tổng số các bệnh da điều trị nội trú tại Viện Da liễu Quốc gia từ 1994 đến 1998. Zona thường ít ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng do tính chất đau nhiều, đặc biệt là đau càng tăng lên và tồn tại lâu ở người càng nhiều tuổi mặc dù đã hết tổn thương da, còn gọi là đau sau Zona làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Từ trước đến nay, trên thế giới có nhiều tác giả nghiên cứu về bệnh Zona, đã khẳng định sự ảnh hưởng của bệnh đến chất lượng cuộc sống, cũng như ảnh hưởng của đau sau Zona đến chất lượng cuộc sống.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment