Nghiên cứu ảnh hưởng của flavonoid cây núc nác (Oroxylum indicum Vent.) đối với anpha-chymotrypsin liên quan đến quá trình viêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của flavonoid cây núc nác (Oroxylum indicum Vent.) đối với anpha-chymotrypsin liên quan đến quá trình viêm

Tên bài báo:Nghiên cứu ảnh hưởng của flavonoid cây núc nác (Oroxylum indicum Vent.) đối với anpha-chymotrypsin liên quan đến quá trình viêm

Tác giả:    Lê Thị Diễm Hồng, Nguyễn Xuân Thắng

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2005    Số:    8            Trang:    23-26+36

Tóm tắt:    

Nghiên cứu ảnh hưởng của flavonoid cây núc nác ( Oroxylum indicum Vent,) đối với anpha-chymotrypsin liên quan đến quá trình viêm cho thấy: Trên in vitro, dịch tiết flavonoid núc nác toàn phần có tác dụng kích thích khả năng xúc tác thuỷ phân protein của anpha – CT. Mức độ kích thích anpha – CT của flavonoid núc nác phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tác dụng của flavonoid núc nác. Trên in vivo, flavonoid núc nác toàn phần có tác dụng chống viêm trên phù chân chuột do dextran. Khi kết hợp với anpha – CT thì tác dụng chống viêm tăng lên. Sự kết hợp thành công dịch chiết flavonoid núc nác toàn phần với anpha – CT đã góp phần tìm hiểu cơ chế tác dụng chống viêm của flavonoid và anpha – CT. Có thể đi sâu hướng nghiên cứu về thuốc chống viêm đông tây y kết hợp enzym chống viêm.

https://thuvieny.com/nghien-cuu-anh-huong-cua-flavonoid-cay-nuc-doi-voi-anpha-chymotrypsin-lien-quan-den-qua-trinh-viem/

Leave a Comment