NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SIÊU CẤU TRÚC PHÔI NGƯỜI NUÔI CẤY NGÀY 5 TRƯỚC ĐÔNG LẠNH VÀ SAU RÃ ĐÔNG BẰNG KỸTHUẬT THỦY TINH HÓA

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SIÊU CẤU TRÚC PHÔI NGƯỜI NUÔI CẤY NGÀY 5 TRƯỚC ĐÔNG LẠNH VÀ SAU RÃ ĐÔNG BẰNG KỸTHUẬT THỦY TINH HÓA

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SIÊU CẤU TRÚC PHÔI NGƯỜI NUÔI CẤY NGÀY 5 TRƯỚC ĐÔNG LẠNH VÀ SAU RÃ ĐÔNG BẰNG KỸ THUẬT THỦY TINH HÓA 

Đoàn ThịHằng*; Quản Hoàng Lâm*; Nguyễn Thanh Tùng* và CS 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá sựthay  đổi hình thái siêu cấu trúc phôi người dưới kính hiển vi  điện tử truyền qua. Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu mô tảtrên 20 phôi người nuôi cấy ngày 5  (10 phôi tươi và 10 phôi sau rã  đông). Kết quả:dưới kính hiển vi điện tử, màng trong suốt của  phôi bịbiến đổi mất  độxốp, không quan sát rõ các sợi glycoprotein. Những phôi bào sống sau  rã đông ít bị tổn thương, trong bào tương có một số  đi ểm thoái hóa hạt hoặc xuất hiện không bào.  Những phôi bào thoái hóa sau rã đông thấy màng tếbào bịco rúm, ty thể bị biến dạng, lưới nội  bào giãn rộng, màng nhân co rúm. Kết luận:những phôi sống sau rã đông rất ít bịtổn thương

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment