Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày, các diện cắt  phía trên u và thời gian sống thêm sau phẫu thuật

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày, các diện cắt  phía trên u và thời gian sống thêm sau phẫu thuật

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày, các diện cắt  phía trên u và thời gian sống thêm sau phẫu thuật.Ung thư dạ  dày  là một trong những loại ung thư  thường gặp, đứng thứ tư sau ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Theo  số  liệu  ghi nhận ung thư toàn cầu  (GLOBOCAN),  năm 2012, có  951.600 trường hợp mới mắc ung thư dạ  dày và 723.100 trường hợp tử  vong  do ung thư dạ  dày, chiếm 6,8% tổng số  ung thư và 8,8% số  người tử  vong do  ung thư, trong đó số  trường hợp mới mắc  ở  nam giới  là  631.300 và  ở  nữ  giới  là  320.300,  số  tử  vong  ở  nam  giới  là  469.000  trường  hợp  và  ở  nữ  giới  là 254.100 trường hợp [81]. 


Tại Việt Nam, số trường hợp mới mắc bệnh năm 2010 ở nam giới là 10.384  và ở nữ giới là 4.728.  Tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi ở nam năm 2010  là 24,5/100.000 dân và ở nữ là 12,2/100.000 dân [3]. 
Trong  chẩn  đoán  ung  thư  dạ  dày,  chẩn  đoán  mô  bệnh  học  rất  quan trọng,  được coi  là tiêu chuẩn vàng. Chẩn đoán  mô bệnh học  không chỉ giúp các nhà lâm sàng lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp mà còn xác định giai đoạn và đánh giá tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, giống như nhiều loại ung thư khác, phân loại  mô bệnh học  ung thư dạ  dày  rất phức tạp.  Hiện nay có nhiều hệ thống phân  loại đã được đề nghị và đang cùng được sử dụng . Điều này gây không ít khó khăn trong thực hành và sự thống nhất danh pháp tiện cho việc nghiên cứu so sánh giữa các tác giả. Vì vậy, nghiên cứu kỹ đặc điểm mô bệnh học của ung thư dạ dày là việc làm cần thiết.
Điều trị  ung thư dạ dày cần được phối hợp của nhiều phương pháp,  tùy từng giai đoạn,  trong đó  phẫu thuật  là phương pháp không thể thiếu và được sử dụng rộng rãi.  Phẫu thuật  ung thư dạ  dày  được coi là triệt để  khi  cắt bỏ được một phần hay toàn bộ dạ dày mà các diện cắt trên và dưới u không còn tổ chức ung thư, trong đó diện cắt dưới u đã được nhiều nhà ngoại khoa thống nhất là ở dưới cơ môn vị 2cm [8], [9], [77]. Tuy nhiên, diện cắt phía trên cách 2u  bao  nhiêu  là  đủ  còn  rất nhiều tranh cãi,  chưa thống  nhất  [26],  [36],  [48], 
[61], [84], [86]. Việc xác định diện cắt phía trên u có ý nghĩa quan trọng trong tiên lượng sau phẫu thuật ung thư dạ dày. Các phẫu thuật viên luôn quan tâm đến việc lựa chọn đường cắt thích hợp để đảm bảo diện cắt không còn tế bào ung thư nhưng lại có thể bảo tồn tối đa phần dạ dày còn lại. Diện cắt này  phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố  như: loại mô học củau, kích thước u, độ sâu xâm nhập u vào thành dạ dày, sự lan rộng của u ra xung quanh [26], [84], [86]. Do đó, nghiên cứu đặc điểm các diện cắt trên u, tính chất lan rộng của tế bào ung thư lên phía trên u  và các yếu tố tiên lượng sau phẫu thuật ung thư dạ dày là cần thiết. 
Nghiên cứu về ung thư dạ dày trong nhiều năm gần đây rất phong phú, trên nhiều lĩnh vực: chẩn đoán, điều trị, tiên lượng .  Tuy nhiên các nghiên cứu chưa chuyên sâu  đánh giá đầy đủ về đặc điểm mô bệnh học, các diện cắt dạ dày phía trên khối u và mối liên  quan của các yếu tố  giải phẫu bệnh  với thời gian sống thêm sau phẫu thuật.Vì  những lý do trên, chúng tôi thực hiện:  “ Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày, các diện cắt  phía trên u và thời gian sống thêm sau phẫu thuật”.
Mục tiêu nghiên cứu: 
1. Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của ung thư biểu mô dạ dày.
2. Đánh giá đặc điểm vi thể tại các diện cắt phía trên u.
3. Tìm hiểu thời gian sống thêm sau phẫu thuật với các yếu tố giải phẫu bệnh liên quan
MỤC LỤC

Trang phụ bìa
Lời cảm ơn ……………………………………………………………………………………………..  i
Lời cam đoan  ………………………………………………………………………………………….  ii
Mục lục  …………………………………………………………………………………………………  iii
Danh mục các chữ viết tắt  ……………………………………………………………………..  viii
Danh mục hình  ………………………………………………………………………………………  ix
Danh mục bảng  ………………………………………………………………………………………  xi
Danh mục biểu đồ  ………………………………………………………………………………..  xiii
ĐẶT VẤN ĐỀ  ………………………………………………………………………………………..  1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ……………………………………………………..  3
1.1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA UNG THƯ DẠ DÀY.  ……………………  3
1.1. 1.Thế giới.  ……………………………………………………………………………………  3
1.1.2. Việt Nam.  ………………………………………………………………………………….  4
1.2. PHÔI THAI, GIẢI PHẪU VÀ MÔ HỌC CỦA DẠ DÀY.  …………………..  4
1.2.1. Phôi thai của dạ dày.  …………………………………………………………………..  4
1.2.2. Giải phẫu của dạ dày.  ………………………………………………………………….  5
1.2.3. Mô học của dạ dày.  …………………………………………………………………….  6
1.3. PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY.  ………..  7
1.3.1. Phân loại đại thể của ung thư biểu mô dạ dày.  ……………………………….  7
1.3.2. Phân loại vi thể ung thư biểu mô dạ dày.  ……………………………………..  11
1.3.3. Đặc điểm vi thể ung thư biểu mô dạ dày.  …………………………………….  13
1.3.4. Ứng dụng của hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị ung 
thư biểu mô dạ dày.  ……………………………………………………………………………….  17
1.4. ĐẶC ĐIỂM XÂM NHẬP CỦA MÔ UNG THƯ VÀO THÀNH DẠ 
DÀY PHÍA TRÊN U……………………………………………………………………………..  18
1.5. CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA UNG THƯ DẠ 
DÀY.  …………………………………………………………………………………………………..  19
1.5.1. Chẩn đoán ung thư dạ dày.  …………………………………………………………  19
1.5.2. Điều trị ung thư dạ dày.  ……………………………………………………………..  25
1.5.3.Tiên lượng ung thư dạ dày.  …………………………………………………………  27 
iv
1.6. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN.  ………………………………………….  28
1.6.1. Các nghiên cứu trên thế giới.  ……………………………………………………..  28
1.6.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam.  …………………………………………………….  32
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ……………  35
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.  ……………………………………………………….  35
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu …………………………………  35
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân nghiên cứu  ……………………………………  35
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.  …………………………………………………..  36
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.  ………………………………………………………………….  36
2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu.  ………………………………………………………………..  36
2.2.3. Phương tiện máy móc nghiên cứu.  ………………………………………………  37
2.2.4. Sơ đồ nghiên cứu.  ……………………………………………………………………..  38
2.2.5. Các bước tiến hành.  …………………………………………………………………..  39
2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu.  …………………………………………………………  45
2.2.7. Y đức trong nghiên cứu.  …………………………………………………………….  51
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  ……………………………………………….  51
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC.  ……………….  51
3.1.1. Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi và giới.  ………………………………………..  51
3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giai đoạn TNM. …………………………………….  52
3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo loại phẫu thuật.  ……………………………………..  53
3.1.4. Đặc điểm vị trí giải phẫu của u.  ………………………………………………….  53
3.1.5. Đặc điểm kích thước của u.  ………………………………………………………..  54
3.1.6. Đặc điểm tổn thương đại thể của u.  …………………………………………….  54
3.1.7. Đặc điểm vi thể theo phân loại của WHO – 2010.  …………………………  56
3.1.8. Đặc điểm vi thể theo phân loại của Lauren.  ………………………………….  61
3.1.9. Đặc điểm độ sâu xâm nhập của u (T)…………………………………………..  61
3.1.10. Đặc điểm tình trạng di căn hạch (N).  …………………………………………  62
3.1.11. Đặc điểm bộc lộ của yếu tố tăng trưởng biểu mô (HER2).  …………..  62
3.2. ĐẶC ĐIỂM CÁC DIỆN CẮT PHÍA TRÊN U.  ………………………………..  63
3.2.1.Mức độ lan rộng u lên các diện cắt phía trên u.  ……………………………..  63
3.2.2. Mối liên quan giữa tình trạng lan rộng của u với kích thước u.  ………  63
3.2.3. Mối liên quan giữa tình trạng lan rộng của u với độ sâu xâm nhập.  ..  64 
v
3.2.4. Mối liên quan giữa tình trạng lan rộng của u với tình trạng di căn 
hạch (N).  ………………………………………………………………………………………………  65
3.2.5. Mối liên quan giữa tình trạng lan rộng của u với đại thể.  ……………….  66
3.2.6. Mối liên quan giữa tình trạng lan rộng của u với các típ vi thể theo 
phân loại của WHO -2010.  ……………………………………………………………………..  67
3.2.7. Mối liên quan giữa tình trạng lan rộng của u với các típ vi thể theo 
phân loại của Lauren.  …………………………………………………………………………….  68
3.3. THỜI GIAN SỐNG THÊM SAU PHẪU THUẬT.  …………………………..  68
3.3.1.Thời gian sống thêm toàn bộ.  ………………………………………………………  68
3.3.2. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với nhóm tuổi.  …………………  69
3.3.3. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với giới.  ………………………….  70
3.3.4. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với vị trí u.  ……………………..  71
3.3.5. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với tổn thương đại thể.  ……..  72
3.3.6. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với kích thước u.  ……………..  73
3.3.7. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với độ sâu xâm nhập.  ……….  75
3.3.8. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với tình trạng di căn hạch.  ..  76
3.3.9. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với các típ vi thể theo phân 
loại của WHO – 2010.  ……………………………………………………………………………  77
3.3.10. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với các típ vi thể theo 
phân loại của Lauren.  …………………………………………………………………………….  78
3.3.11. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với giai đoạn TNM.  ……….  79
3.3.12. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với yếu tố tăng trưởng 
biểu mô (HER2).  …………………………………………………………………………………..  80
3.3.13. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với cách thức phẫu thuật.  ..  81
3.3.14. Mối liên quan giữa thời gian sống thêm với tình trạng còn tế bào u 
tại các diện cắt.  ……………………………………………………………………………………..  82
3.3.15. Phân tích đa biến các yếu tố liên quan tới thời gian sống thêm.  …….  83
CHƯƠNG IV. BÀN LUẬN  ……………………………………………………………………  85
4.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC.  ……………….  85
4.1.1. Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi và giới.  ……………………………………….  85
4.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giai đoạn TNM. ……………………………………  86
4.1.3. Phân bố bệnh nhân theo loại phẫu thuật.  ……………………………………..  87 
vi
4.1.4. Đặc điểm vị trí u.  ………………………………………………………………………  88
4.1.5. Đặc điểm tổn thương đại thể u.  …………………………………………………..  89
4.1.6. Đặc điểm kích thước u.  ……………………………………………………………..  90
4.1.7. Đặc điểm độ sâu xâm nhập vào thành dạ dày (T).  …………………………  92
4.1.8. Đặc điểm di căn hạch (N). …………………………………………………………  92
4.1.9. Đặc điểm vi thể của ung thư biểu mô dạ dày.  ……………………………….  93
4.1.10. Đặc điểm bộc lộ yếu tố tăng trưởng biểu mô (HER2).  …………………  97
4.2. ĐẶC ĐIỂM CÁC DIỆN CẮT PHÍA TRÊN U.  ………………………………..  98
4.2.1. Tình trạng lan rộng của ung thư dạ dày lên các diện cắt phía trên u.  .  98
4.2.2. Mối liên quan giữa tình trạng còn tế bào ung thư tại các diện cắt với 
kích thước u.  …………………………………………………………………………………………  99
4.2.3. Mối liên quan giữa tình trạng còn tế bào ung thư tại các diện cắt với 
độ sâu xâm nhập.  …………………………………………………………………………………  100
4.2.4. Mối liên quan giữa tình trạng còn tế bào ung thư tại các diện cắt với 
di căn hạch.  …………………………………………………………………………………………  101
4.2.5. Mối liên quan giữa tình trạng còn tế bào ung thư tại các diện cắt với 
đại thể.  ……………………………………………………………………………………………….  102
4.2.6. Mối liên quan giữa tình trạng còn tế bào ung thư tại các diện cắt với 
vi thể.  …………………………………………………………………………………………………  102
4.3. THỜI GIAN SỐNG THÊM SAU PHẪU THUẬT.  …………………………  104
4.3.1. Thời gian sống thêm toàn bộ.  ……………………………………………………  104
4.3.2. Mối liên quan giữa sống thêm với nhóm tuổi.  …………………………….  105
4.3.3. Mối liên quan giữa sống thêm với giới.  …………………………………….  106
4.3.4. Mối liên quan giữa sống thêm với vị trí u.  ………………………………….  106
4.3.5. Mối liên quan giữa sống thêm với tổn thương đại thể.  …………………  107
4.3.6. Mối liên quan giữa sống thêm với kích thước u.  …………………………  108
4.3.7. Mối liên quan giữa sống thêm với độ sâu xâm nhập.  …………………..  109
4.3.8. Mối liên quan giữa sống thêm với tình trạng di căn hạch. ……………  110
4.3.9. Mối liên quan giữa sống thêm với giai đoạn TNM………………………  111
4.3.10. Mối liên quan giữa sống thêm với loại mô bệnh học………………….  112
4.3.11. Mối liên quan giữa sống thêm với tình trạng bộc lộ yếu tố tăng 
trưởng biểu mô.  …………………………………………………………………………………..  114 
vii
4.3.12. Mối liên quan giữa sống thêm với cách thức phẫu thuật.  ……………  115
4.3.13. Mối liên quan giữa sống thêm với tình trạng còn tế bào u tại các 
diện cắt.  ……………………………………………………………………………………………..  116
4.3.14. Phân tích đa biến các yếu tố liên quan tới sống thêm.  ………………..  118
KẾT LUẬN  ………………………………………………………………………………………..  121
KIẾN NGHỊ  ……………………………………………………………………………………….  123
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
ANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Đà
CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1.  Dương  Hoàng  Hảo,  Nguyễn  Đình  Tảo  (2016).  Nghiên  cứu  một  số
yếu tố  liên quan tới tiên lượng sống 5 năm sau phẫu thuật ung thư biểu 
mô dạ dày. Tạp chí Y học Việt Nam. Số 2. Tháng 8 – 2016.
2.  Dương Hoàng Hảo,  Nguyễn Đình Tảo, Trịnh Quang Diện (2016).
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày. Tạp chí Y 
học Việt Nam. Số 1. Tháng 12 – 2016.
125
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1.  Nguyễn  Văn  Bằng,  Đoàn  Phước  Thi,  Trang  Hiếu  Hùng  và  cs 
(2005), “Nghiên cứu ung thư dạ  dày sau phẫu thuật cắt dạ  dày tại bệnh 
viện  trung  ương  Huế  (2002-2005)”,  Y  học  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh, 
9(4), tr. 310-314.
2.  Trịnh  Quang  Diện,  Đặng  Thế  Căn,  Nguyễn  Bá  Đức  và  cs  (2005), 
“Đặc điểm xâm nhập vi thể  của ung thư dạ  dày vào các diện cắt phía 
trên u 3cm và 5 cm”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 9(4), tr. 347-352.
3.  Bùi  Diệu,  Nguyễn  Bá  Đức,  Trần  Văn  Thuấn  và  cs  (2012),  “Gánh 
nặng bệnh ung thư và chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến 
năm 2020″, Tạp chí ung thư học Việt Nam, 1, tr. 13-19.
4.  Trịnh Tuấn Dũng  (2009), “Nghiên cứu đặc điểm giải  phẫu bệnh ung 
thư dạ dày”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 13(6), tr. 754-759.
5.  Trịnh Tuấn Dũng  (2009), “Nghiên cứu đặc điểm về  tuổi, giới và hình 
thái giải phẫu bệnh của ung thư dạ  dày sớm”,  Y học Thành phố  Hồ  Chí 
Minh, 13(6), tr. 749-753.
6.  Nguyến Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai (2010), “Điều 
trị nội khoa bệnh ung thư”, Nhà xuất bản Y học, tr. 127-145.
7.  Vũ Hải  (2009),  Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá 
chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K,
Luận án tiến sĩ y học, Học viện quân Y, Hà Nội.
8.  Phạm Duy Hiển  (2007),  “Ung thư dạ  dày”, Nhà xuất bản Y học, Hà 
Nội.
9.  Nguyễn  Văn  Hiếu  (2010),  “Điều  trị  phẫu  thuật  bệnh  ung  thư”,  Nhà 
xuất bản Y học, Hà Nội,tr. 256-268. 
126
10.  Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hương (2008), “Nghiên cứu đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả  điều trị  phẫu thuật ung thư dạ  dày 
sớm tại bệnh viện K từ  2000-2006″,  Tạp chí ung thư học Việt Nam, 1, 
tr. 176-181.
11.  Nguyễn Lam Hòa  (2008),  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu 
bệnh,  kết quả  điều trị  phẫu thuật ung thư dạ  dày và hóa trị  bổ  trợ  tại 
Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Luận án tiến sĩ y học, Học viện quân 
Y, Hà Nội.
12.  Nguyễn Xuân Kiên  (2005),  Nghiên cứu một số  yếu tố  giải phẫu bệnh 
liên quan đến thời gian sống thêm sau phẫu thuật ung thư dạ dày, Luận 
án tiến sĩ y học, Học viện quân Y, Hà Nội.
13.  Lê Thị  Thu Nga, Ngô Thị  Minh Hạnh, Nguyễn Thị  Minh Phương
và cs  (2014), “Liên quan giữa giai đoạn, mô bệnh học, biểu lộ  HER2 
với  thời  gian  sống  thêm  ở  bệnh  nhân  ung  thư  dạ  dày  phẫu  thuật  vét 
hạch D2″, Tạp chí y dược lâm sàng 108, 9(8), tr. 112-118.
14.  Lê Viết Nho  (2014),  Nghiên cứu sự  biểu lộ  của EGFR , HER 2 và mối 
liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu 
mô dạ dày, Luận án tiến sĩ y học, Đại học Y khoa  Huế, Huế.
15.  Lê Minh Sơn (2008), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung 
thư dạ dày sớm, Luận án tiến sĩ y học, Học viện quân Y, Hà Nội.
16.  Đặng Trần Tiến  (2013), “Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và di 
căn hạch trong ung thư biểu mô dạ dày”, Tạp chí ung thư học Việt Nam, 
4, tr. 218-221.
17.  Đoàn Trọng Tú,  Nguyễn Đại Bình  (2013), “Đặc điểm ung thư học, 
kết  quả  phẫu  thuật  và  sống  thêm  của  cắt  toàn  bộ  dạ  dày  ung  thư  tại 
ngoại  Tam  Hiệp  bệnh  viện  K”,  Tạp  chí  ung  thư  học  Việt  Nam, 3, tr. 
114-117. 
127
18.  Bùi Ánh Tuyết,  Trần Văn Thuấn,  Đặng Thế  Căn  (2006), “Nghiên 
cứu xâm lấn tổ  chức ung thư trên các diện cắt trên u của ung thư dạ
dày”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 10(4), tr. 247-253.
19.  Nguyễn Quang Thái  ,  Nguyễn Văn Hiếu  (2010), “Nhận xét kết quả
sớm điều trị  phẫu thuật ung thư dạ  dày tại khoa phẫu thuật tổng hợp 
bệnh viện K năm 2010″, Tạp chí ung thư học Việt Nam, 1, tr. 314-319.
20.  Hồ  Chí Thanh,  Hoàng Mạnh An,  Đặng Việt Dũng  (2012), “Kết quả
phẫu thuật cắt dạ  dày, vét hạch D2 qua nội soi hỗ  trợ  điều trị  ung thư 
dạ  dày tại bệnh viện 103″,  Tạp chí ung thư học Việt Nam, 2, tr. 180-185.
21.  Nguyễn Cường Thịnh,  Diêm Đăng Bình  (2009), “Cắt toàn bộ  dạ  dày 
điều trị ung thư dạ dày”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 13(6), tr. 538-542.
22.  Phan  Đặng  Anh  Thư,  Lý  Thanh  Thiện,  Đặng  Hoàng  Minh  và  cs
(2015), “Mối tương quan giữa biểu hiện protein Her2 và các đặc điểm 
giải phẫu bệnh trong ung thư dạ  dày”,  Y học Thành phố  Hồ  Chí Minh, 
19(5), tr. 158-163.
23.  Lê  Thị  Huỳnh  Trang,  Lê  Đông  Nhật  Nam,  Bùi  Chí  Viết  (2015), 
“Khảo sát liên quan biểu hiện quá mức HER 2 với đặc điểm lâm sàng 
và bệnh học trong Carcinoma tuyến dạ  dày”,  Tạp chí ung thư học Việt 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment