NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM CHỤP X-QUANG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM SỐ 2, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM CHỤP X-QUANG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM SỐ 2, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM CHỤP X-QUANG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM SỐ 2, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Phm Văn Vit1, Nguyn Xuân Khái1, Lương Công Thc1
TÓM TẮT
Mc tiêu: Đánh giá biến đổi tổn thương phổi trên phim chụp X-quang ở bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 2, Bệnh viện Quân y 103.
Đi tưng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc trên 38 BN mắc COVID-19 có tổn thương phổi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 2 – Bệnh viện Quân y 103 từ 5 – 6/2021. Tất cả BN có tổn thương phổi được chụp lại theo dõi hàng ngày cho tới khi ra viện.
Kt qu: Phần lớn BN (52,63%) được phát hiện tổn thương phổi trong 3 ngày đầu nhập viện. Thời gian trung bình từ lúc phát hiện tổn thương phổi tới thời điểm đạt diện tích tổn thương lớn nhất trên phim chụp X-quang là 5,81 ± 3,26 ngày. Thời gian tồn tại trung bình của tổn thương phổi trên phim chụp X-quang là 8,16 ± 4,25 ngày. Tổn thương kính mờ xuất hiện sớm, chiếm tỷ lệ cao nhất lúc phát hiện tổn thương (76,32%), sau đó giảm đi khi đạt diện tích tổnthương lớn nhất (57,89%). Tổn thương đông đặc xuất hiện muộn với tỷ lệ thấp lúc phát hiện tổn thương (47,37%), sau đó tăng lên chiếm tỷ lệ cao nhất lúc đạt diện tích tổn thương tối đa (78,95%). Điểm Murray tăng lên từ 1,16 ± 0,32 lúc phát hiện tổn thương tới 1,95 ± 0,83 khi đạt diện tích tổn thương lớn nhất. Vị trí tổn thương hay gặp nhất là nửa dưới phổi hai bên. Hầu hết tổn thương phổi (86,84%) trên phim chụp X-quang đều hết không để lại xơ phổi. Kt lun: Phần lớn tổn thương phổi trên phim chụp X-quang ở BN mắc COVID-19 được phát hiện sớm, tiến triển nhanh, tồn tại ngắn và hết. Tổn thương kính mờ thường xuất hiện sớm, tổn thương đông đặc thường xuất hiện muộn, hay gặp ở nửa dưới phổi hai bên.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment