NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ CHỨA MELOXICAM VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ VIÊN NÉN MELOXICAM 7,5 MG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ CHỨA MELOXICAM VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ VIÊN NÉN MELOXICAM 7,5 MG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ CHỨA MELOXICAM VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ VIÊN NÉN MELOXICAM 7,5 MG
Nguyễn Thiện Hải1, Nguyễn Thị Đức Hạnh1, Võ Đắc Toàn1
TÓM TẮT :
Mục tiêu: Xây dựng công thức hệ vi tự nhũ (SMEDDS) chứa meloxicam (MLC) và ứng dụng điều chế viên nén MLC 7,5 mg có độ hòa tan cao so với viên Mobic® 7,5 mg.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: SMEDDS MLC được thành lập dựa trên phương pháp giản đồ pha, sau đó hóa rắn bằng chất hấp phụ và ứng dụng điều chế viên nén MLC 7,5 mg có độ hòa tan cao so với viên Mobic® 7,5 mg. Lượng MLC trong các thử nghiệm được xác định bằng phương pháp UV-Vis và HPLC.

Kết quả: Công thức (%) SMEDDS MLC gồm MLC (2,5), NaOH (0,29), nước (0,58), Labrafil M 1944 CS (38,652), Kolliphor RH 40 (38,652), Transcutol HP (19,326), cho kích thước giọt 26,12 ± 0,15 nm, thế zeta – 4,85 ± 0,88 mV, độ hòa tan 99,89 ± 0,72% sau 45 phút. SMEDDS MLC hóa rắn bằng Florite R (1/2) và bào chế viên MLC 7,5 mg bằng tạo hạt khô qui mô 1000 viên. Viên nghiên cứu có độ hòa tan cao hơn viên đối chiếu (99,60 ± 0,87% và 87,08 ± 3,06%).

Kết luận: CT SMEDDS MLC được xác định và ứng dụng bào chế thành công viên nén MLC 7,5 mg quy mô 1000 viên, có độ hòa tan cao cho thấy có nhiều triển vọng áp dụng vào thực tiễn.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment