NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE, CƠ CẤU BỆNH TẬT, MỘT SỐ BỆNH CÓ TÍNH CHẤT NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CHO THUYỀN VIÊN VẬN TẢI VIỄN DƯƠNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE, CƠ CẤU BỆNH TẬT, MỘT SỐ BỆNH CÓ TÍNH CHẤT NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CHO THUYỀN VIÊN VẬN TẢI VIỄN DƯƠNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE, CƠ CẤU BỆNH TẬT, MỘT SỐ BỆNH CÓ TÍNH CHẤT  NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CHO THUYỀN VIÊN VẬN TẢI VIỄN DƯƠNG.Thế  kỷ  thứ  XXI được Liên hợp quốc dự  báo là kỷ  nguyên của biển và  đại dương. Nhận rõ được tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta  cũng đã khẳng định quyết tâm tập trung phát triển  toàn diện lĩnh vực kinh tế biển. Nghị  quyết  Hội nghị  Trung ương 4,  Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa X đã xác định “Chiến lược biển Việt Nam đến 2020”, trong đó xác định  kinh tế  biển phải trở  thành ngành kinh tế  mũi nhọn của đất nước với tỷ  trọng  ngày càng tăng. Với tiềm năng về  kinh tế  biển vô cùng phong phú, nên các  ngành kinh tế biển đã và đang thu hút ngày càng đông đảo lực lượng lao động  trong đó có ngành vận tải biển.


Ngành vận tải biển (ngành hàng hải) được xác định là một ngành kinh tế có tầm quan  trọng và có tiềm năng phát triển to lớn. Tuy nhiên, những người  lao động đang làm việc trong ngành này lại phải thường xuyên sống và làm  việc trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt và mang tính đặc thù rất cao:  chế  độ  sinh hoạt, luyện tập, sinh hoạt văn hóa tinh thần rất khó khăn và thiếu  thốn, chế  độ  dinh dưỡng mất cân đối  [8], [19], [20],  [54], [73]  …  Tất cả  các  yếu tố bất lợi của môi trường sống và lao động trên tàu đã làm ảnh hưởng đến  sức khỏe, khả  năng lao động và sự  phát sinh bệnh tật có tính chất đặc thù của  người đi biển. 
Theo nghiên cứu  của Bùi Thị  Hà [13], [16]  trên  đối tượng  thuyền viên vận  tải xăng dầu cho thấy tỷ lệ rối loạn chuyển hóa lipid là 82,05%, đái tháo đường  là 5,98%, THA là 31,62%. Tỷ  lệ  THA  ở  thuyền viên  theo  nghiên cứu của  Nguyễn  Thị  Ngân và Nguyễn Trường Sơn  năm 2004  là 34,14%  [27].  Đỗ  Thị  Hải khi  nghiên cứu về một số đặc điểm thần – tâm lý của thuyền viên vận tải xăng dầu  cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở thuyền viên là 10,33% và tăng lên 19,25% sau 1 năm  hành trình trên biển [19]. 
Những năm qua, công nghệ  đóng tàu đã có rất nhiều tiến bộ, điều kiện  lao động trên các tàu đã có nhiều  cải thiện, vậy thực chất điều kiện lao động  trên các tàu viễn dương hiện nay ra sao và  ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ  và  sự phát sinh những bệnh tật có tính chất nghề nghiệp đặc thù như thế nào, thực  trạng chăm sóc sức khoẻ cho đoàn thuyền viên có những thuận lợi và khó khăn  gì? Để  trả  lời những câu hỏi này, cần thiết phải nghiên cứu đề  tài nhằm các mục  tiêu sau:
1.  Xác định  thực trạng  điều kiện  lao động của thuyền viên làm việc trên các  tàu vận tải viễn dương Việt Nam năm 2015 – 2018.
2.  Xác định  thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật,  một số  bệnh lý có tính  chất nghề nghiệp và các yếu tố liên quan của đối tượng thuyền viên vận 
tải viễn dương Việt Nam.
3.  Đánh giá kết quả  giải pháp can thiệp bằng đào tạo  kiến thức,  kỹ  năng  thực hành  về  chăm sóc và bảo vệ  sức khỏe cho đối tượng  thuyền viên  vận tải viễn dương

MỤC LỤC
Trang
Lời cảm ơn 
Lời cam đoan 
Danh mục các chữ viết tắt 
Danh mục các bảng 
Danh mục các biểu đồ/ hình 
ĐẶT VẤN ĐỀ  1
Chương 1  TỔNG QUAN TÀI LIỆU  3
1.1. Điều kiện lao động trên các tàu vận tải viên dương  3
1.1.1. Khái niệm về các loại hình vận tải biển và vận tải biển viễn dương  3
1.1.2 Về thuyền viên và đội tàu vận tải viễn dương  4
1.1.3. Điều kiện môi trường lao động trên tàu viễn dương  5
1.1.4. Điều kiện xã  hội, tổ  chức lao động và chế  độ  dinh dưỡng trên 
tàu viễn dương
12
1.1.5. Công tác chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên các tàu viễn 
dương
17
1.2. Thực trạng sức khỏe và tình hình nghiên cứu một số  bệnh lý có 
tính chất nghề nghiệp của thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải 
viễn dương
24
1.2.1. Đặc điểm sức khoẻ của thuyền viên vận tải viễn dương  24
1.2.2. Các nghiên cứu về bệnh lý có tính chất nghề nghiệp của thuyền 
viên vận tải viễn dương
29 
1.3. Các biện pháp can thiệp đã thực hiện nhằm cải thiện sức khỏe 
và dự phòng các bệnh có tính chất nghề nghiệp cho người đi biển
35
Chương 2  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  37
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu  37
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu  37
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu  39
2.1.3. Thời gian nghiên cứu  39
2.2. Phương pháp nghiên cứu  39
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu  39
2.2.2. Nội dung và một số biến số nghiên cứu  45
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu  48
2.3. Phương pháp xử lý số liệu và hạn chế sai số  54
2.3.1. Xử lý số liệu nghiên cứu  54
2.3.2. Phương pháp hạn chế sai số  54
2.4. Phạm vi nghiên cứu  55
2.5. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu  55
Chương 3  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  56
3.1. Đặc điểm điều kiện lao động trên tàu vận tải viên dương Vi ệt Nam   56
3.1.1. Kết quả khảo sát điều kiện lao động trên tàu  56
3.1.2. Đặc điểm điều kiện sinh hoạt của thuyển viên  59
3.2. Thực trạng sức khoẻ  và cơ cấu bệnh tật của thuyền viên vận 
tải viễn dương Việt Nam
63
3.2.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu  63
3.2.2. Đặc điểm một số chỉ tiêu về thể lực của đối tượng nghiên cứu  65 
3.2.3. Một số chỉ tiêu sinh lý của thuyền viên vận tải viễn dương  67
3.2.4. Cơ cấu bệnh tật và đặc điểm một số  bệnh lý có tính chất nghề
nghiệp của thuyền viên vận tải viễn dương
72
3.3. Ảnh hưởng của hành trình trên biển đến sự biến đổi sức khoẻ
và bệnh tật của thuyền viên vận tải viễn dương
89
3.3.1.  Ảnh hưởng của hành trình trên biển đến tình trạng sức khỏe của 
thuy ền viên vận tải viễn dương
89
3.3.2. Ảnh hưởng của hành trình trên biển đến sự thay đổi tỷ lệ một số
bệnh lý của thuyền viên
93
3.4.  Giải pháp can thiệp bằng đào tạo kiến thức, kỹ  năng thực hành 
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho thuyền viên
97
3.4.1. Nội dung can thiệp  97
3.4.2. Phương pháp can thiệp  98
3.4.3. Đánh giá kết quả của biện pháp can thiệp  98
Chương 4  BÀN LUẬN  104
4.1. Đặc điểm điều kiện lao động trên tàu vận tải vi ễn dương Việt Nam   104
4.1.1. Đặc điểm môi trường lao động trên các tàu vận tải viễn dương  104
4.1.2. Đặc điểm điều kiện sinh hoạt của thuyền viên  108
4.1.3. Về điều kiện dinh dưỡng trên tàu  111
4.2. Thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật và đặc điểm một số  bệnh 
có tính chất nghề  nghiệp của thuyền viên vận tải viễn dương Việt 
Nam
113
4.2.1. Thể lực và các chỉ số sinh học ở thuyền viên  113
4.2.2. Về  cơ cấu bệnh tật và đặc điểm một số  bệnh lý có tính chất nghề
nghiệp của thuyền viên vận tải viễn dương Việt Nam
121 
4.3. Những biến đổi tình trạng sức khỏe và bệnh tật của thuyền 
viên sau một chuyến hành trình trên biển
134
4.3.1.  Ảnh hưởng của  hành trình đến tình trạng sức khỏe của thuyền 
viên vận tải viễn dương
135
4.3.2. Biến đổi tỷ  lệ  một số  bệnh có tính chất đặc thù nghề  nghiệp  ở
thuyền viên vận tải viễn dương Việt Nam sau một chuyến hành trình
136
4.4. Về kết quả của giải pháp can thiệp bằng đào tạo kiến thức và kỹ
năng thực hành về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thuyền viên
144
KẾT LUẬN  149
KHUYẾN NGHỊ  151
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment