Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán và phân loại mô bệnh học của ung thư vú

Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán và phân loại mô bệnh học của ung thư vú

Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán và phân loại mô bệnh học của ung thư vú
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ (CHT) tưới máu trong phân loại mô bệnh học ung thư vú (UTV).
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 tại bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nghi ngờ ung thư vú được chụp CHT tưới máu và có kết quả mô bệnh học của mẫu sinh thiết được đưa vào nghiên cứu. Mối tương quan giữa các thông số tưới máu (Ktrans, Kep, Ve) của khối u đo được từ CHT tưới máu và tình trạng hormone của mẫu mô, và các nhóm UTV (Lume A-B, HER-2, bộ 3 âm tính) được kiểm định bằng Mann-Withney U test và One-way ANOVA.
Kết quả: 40 bệnh nhân UTV (tuổi trung bình 55,5 ± 11,6 tuổi, từ 38 đến 82 tuổi) được đưa vào nghiên cứu. Trung bình của Kep ở nhóm ung thư vú có ER âm tính, PR âm tính, HER-2 dương tính cao hơn so với nhóm có ER dương tính (p = 0.03), PR dương tính (p = 0.03), HER-2 dương tính (p = 0.02). Trung bình của Kep ở nhóm tăng tiết quá mức thụ thể HER-2 cũng cao hơn đáng kể so với các nhóm Lume A,B và nhóm có bộ 3 âm tính (p < 0.05).
Kết luận: CHT tưới máu có thể được sử dụng để đánh giá tình trạng thụ thể hormone và dự đoán nhóm UVT.

 

Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán và phân loại mô bệnh học của ung thư vú

Leave a Comment