Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng lâm sàng vạt cánh tay ngoài trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay và bàn tay

Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng lâm sàng vạt cánh tay ngoài trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay và bàn tay

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng lâm sàng vạt cánh tay ngoài trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay và bàn tay.

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

Mã số: 62720129

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Minh Hiệp

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Lê Văn Đoàn.

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Huy.

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Mô tả khá chi tiết đặc điểm giải phẫu của vạt cánh tay ngoài và khả năng mở rộng của vạt xuống cẳng tay trên.

2. Nghiên cứu góp phần khẳng định rằng vạt cánh tay ngoài và cánh tay ngoài mở rộng là một chất liệu tạo hình phù hợp và đáng tin cậy khi lựa chọn vạt che phủ các KHPM đa dạng ở vùng cổ tay và bàn tay, với tỷ lệ thành công cao (97,83%).

 

 

 

NEW SCIENTIFIC COMMENTARY ON THE THESIS

 

Thesis title: Anatomical and clinical research on the free lateral arm flap in the treatment of soft tissue defects in forearms and hands.

Speciality: Orthopedic Trauma and Reconstructive Surgery

Code: 62720129

Graduate student name: Vu Minh Hiep

Supervisor name:

1. Assoc. Prof., Dr. of Science. Le Van Doan.

2. Assoc. Prof., Dr. of Science. Nguyen Van Huy.

Educational institution: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new major scientific commentary on the thesis:

Gave a detailed description of anatomical characteristics of the lateral arm flap and its extension ability to the upper forearm flap.

The research contributed to demonstrate that lateral arm flap and extended lateral arm flap are suitable and reliable materials to cover defects at forearms and hands with a high success rate (97.83%).

 

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment