Nghiên cứu hiệu quả của thông khí cơ học với mức áp lực đường thở dương cuối thì thở ra tối ưu dựa trên áp lực thực quản ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

Nghiên cứu hiệu quả của thông khí cơ học với mức áp lực đường thở dương cuối thì thở ra tối ưu dựa trên áp lực thực quản ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

 
1 ngày trước

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả của thông khí cơ học với mức áp lực đường thở dương cuối thì thở ra tối ưu dựa trên áp lực thực quản ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.

Chuyên ngành:  Gây mê-Hồi sức

Mã số:    62.72.33.01

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Ngô Trọng Toàn

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS.TS. Nguyễn Thị Dụ

2. PGS.TS. Đào Xuân Cơ

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã đưa ra một cơ sở lý luận mới, một cách tiếp cận mới cho việc cá thể hóa tìm áp lực đường thở dương cuối thì thở ra PEEP (positive end-expiratory pressure) tối ưu trong thông khí cơ học ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển người lớn ARDS (acute respiratory distress syndrome), đó là dựa trên áp lực xuyên phổi Ptp (transpulmonary pressure). Cơ sở cốt lõi của lý thuyết này đó là: Áp lực xuyên phổi là đại lượng quan trọng quyết định nở phổi. Thông khí lý tưởng cần phải cá thể hóa trong chỉnh PEEP sao cho giữ được áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra Ptp PEEP (end-expiratory transpulmonary pressure) ≥ 0 cm H2O để giữ cho phổi không bị xẹp tại cuối thì thở ra. Và áp lực xuyên phổi cao nguyên Ptp plat (plateau transpulmonary pressure) ≤ 25 cmH2O để tránh phổi bị căng quá mức.

– Kết quả nghiên cứu và khảo sát của luận án đã tìm ra những điểm mới:

1) Kỹ thuật đo áp lực thực quản dễ thực hiện, an toàn và cho kết quả đáng tin cậy. Đo áp lực thực quản có tính thực hành cao, dễ dàng áp dụng trên lâm sàng trong chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu.

2) Áp lực thực quản rất thay đổi giữa các bệnh nhân ARDS với nhau và trên cùng một bệnh nhân ARDS khi đo ở các thời điểm khác nhau và không thể tiên đoán được. 3) Chỉnh PEEP dựa theo áp lực thực quản giúp cải thiện tốt tỉ lệ PaO2/FiO2 trong thông khí cơ học ở bệnh nhân ARDS so với chỉnh PEEP theo bảng PEEP thấp của ARDSnet.

Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học trong điều trị thông khí cơ học cho bệnh nhân ARDS.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research effects of mechanical ventilation with titrating positive end-expiratory pressure guided by esophageal pressure in patients with acute respiratory distress syndrome.

Speciality: Anesthesia Resuscitation

Code: 62723301

Name of graduate student:  Ngo Trong Toan

Name of supervisor:

1. Prof. PhD. Nguyen Thi Du

2. Ass. Prof. PhD. Dao Xuan Co

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

The thesis instroduced a new approach to find individualizedly optimal positive end-expiratory pressure in mechanical ventilation for patients with acute respiratory distress syndrome. The new approach is that ideally, mechanical ventilation should provide sufficient transpulmonary pressure (plateau airway pressure minus pleural pressure) to maintain oxygenation while minimizing repeated alveolar collapse or overdistention leading to lung injury. Adjusting positive end-expiratory pressure for patients with acute respiratory distress syndrome should individualise how to keep transpulmonary pressure at end-expiration ≥ 0 cmH2O to avoid atelectasis at end-expiration and plateau transpulmonary pressure ≤ 25 cmH2O to avoid lung over-distention at end-inspiration.

New results of the research :

– Esophageal manometry is an easy, feasible and safe technique. Its result is adequate fidelity.

– Esophageal pressure at end-inspiration and esophageal pressure at end-expiration are relatively high and unpredictable. They vary widely among patients with acute respiratory distress syndrome.

– Ventilator settings for patients with acute respiratory distress syndrome based on transpulmonary pressure yield better oxygenation than low PEEP/FiO2 tables of the ARDS Network.

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment