NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH
Trần Văn Giang1, Nguyễn Xuân Hiền2, Phan Hoàng Giang2, Lê Văn Khánh2, Phạm Minh Thông1
1 Trường đại học y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai
TÓM TẮT
Mục tiêu: Bước đầu đánh giá kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang bằng phương pháp nút mạch.
Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân được chẩn đoán tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang và được điều trị bằng phương pháp nút mạch. Các bệnh nhân được theo dõi và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng và độ giảm mức độ lồi của tuyến tiền liệt vào lòng bàng quang sau nút mạch so với trước nút mạch.
Kết quả: Nút động mạch tuyến tiền liệt dẫn đến giảm IPP đáng kể (16.9 ± 7.9 mm trước nút mạch và 13.2 ± 6.6 mmm ± sau nút mạch, p <0.001) (Hình 1), không có biến chứng. IPSS, chất lượng cuộc sống (QoL), kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt (PSA) và thể tích tuyến tiền liệt giảm đáng kể sau nút mạch, lưu lượng dòng dòng tiểu tối đa (Qmax) tăng có ý nghĩa sau nút mạch. Có một mối tương quan đáng kể giữa sự giảm IPP và sự giảm IPSS (r = 0.628, p = 0.001).
Kết luận: Bệnh nhân giảm IPP đáng kể cũng như cải thiện triệu chứng đáng kể sau nút mạch, và những sự cải thiện này có mối tương quan chặt chẽ.-tại-trung-tam-diẹn-quang-bẹnh-viẹn-ba

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH

Leave a Comment