NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH VỮNG CHẮC Ổ GÃY XƯƠNG CỦA NẸP KHÓA NÉN ÉP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH VỮNG CHẮC Ổ GÃY XƯƠNG CỦA NẸP KHÓA NÉN ÉP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH VỮNG CHẮC Ổ GÃY XƯƠNG CỦA NẸP KHÓA NÉN ÉP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI VÀ NẸP ỐP LỒI CẦU ĐÙI TRÊN MÔ HÌNH KẾT HỢP XƯƠNG THỰC NGHIỆM
Hoàng Ngọc Minh1; Phạm Đăng Ninh2; Nguyễn Quang Trung3
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá khả năng cố định vững chắc ổ gãy xương của nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi và nẹp ốp lồi cầu đùi. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm, mô tả cắt ngang, so sánh khả năng cố định vững chắc ổ gãy xương của nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi và nẹp ốp lồi cầu với gãy trên lồi cầu đùi (loại A2) và liên lồi cầu đùi (loại C2). Kếtquả: so sánh lực phá vỡ liên kết trên mô hình kết hợp xương nẹp khóa nén ép với gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu: nén KA-N: 4010,37 ± 509,50 N và KC-N: 4620,27 ± 315,85 N; uốn ngang KA-U: 704,33 ± 110,45 N và KC-U: 699,26 ± 125,60 N; uốn xoắn KA-X: 990,79 ± 166,54 N vàKC-X: 1.071,00 ± 222,38 N cao hơn mô hình kết hợp xương nẹp ốp lồi cầu với gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu: nén LA-N: 3.200,04 ± 243,62 N và LC-N: 4.139,28 ± 766,53 N; uốn ngang LA-U: 505,76 ± 62,83 N và LC-U: 476,05 ± 59,18 N; uốn xoắn LA-X: 888,84 ± 89,02 N và LC-X: 986,26 ± 116,33 N. Kết luận: mô hình kết hợp xương nẹp khóa nén ép với gãy đầu dưới xương đùi chịu tải trọng lực nén, uốn ngang, uốn xoắn cao hơn kết hợp xương nẹp ốp lồi cầu đùi.

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH VỮNG CHẮC Ổ GÃY XƯƠNG CỦA NẸP KHÓA NÉN ÉP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

Leave a Comment