NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA HỌC VIÊN Y TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2016

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA HỌC VIÊN Y TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2016

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA HỌC VIÊN Y TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2016
Phạm Đức Minh1, Vương Ánh Dương2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm (ATTP) của học viên y tại Học viện Quân y năm 2016. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP của 500 học viên năm thứ 5 tại Học viện Quân y. Kết quả: Một số nội dung kiến thức có tỷ lệ đạt yêu cầu cao như rửa tay trước khi chế biến thực phẩm (97,8%), sử dụng riêng dụng cụ chế biến thực phẩm (94,8%). Bên cạnh đó, một số nội dung có tỷ lệ kiến thức đạt yêu cầu thấp như khái niệm bệnh truyền qua thực phẩm (49,4%), dấu hiệu ngộ độc thực phẩm (24,6%), xét nghiệm mầm bệnh trong thực phẩm (9,4%).


Đa số nội dung đánh giá về thái độ ATTP đều cho kết quả đạt yêu cầu cao, trừ việc nhiều học viên vẫn có quan điểm thích ăn thức ăn đường phố (56,8%). Vẫn tồn tại một số nội dung thực hành đạt yêu cầu thấp như thường xuyên sử dụng thức ăn đường phố (72,6%), nhắc nhở bạn bè rửa tay xà phòng và nước sạch trước ăn (14,8%). Trong sinh hoạt hằng ngày, trung bình một ngày mỗi học viên có 12,7 cơ hội rửa tay nhưng rửa tay và rửa tay bằng xà phòng chỉ chiếm tỷ lệ lần lượt là 60,01% và 40,08% tổng số cơ hội rửa tay. Kết luận: Kiến thức cơ bản về ATTP có tỷ lệ đạt cao, tuy nhiên kiến thức về bệnh truyền qua thực phẩm có tỷ lệ đạt yêu cầu chưa cao và phần lớn học viên có thói quen ăn thức ăn đường phố. Tồn tại khoảng cách lớn từ kiến thức tới thực hành ATTP của học viên y trong hoạt động hằng ngày tại cộng đồng.

An toàn thực phẩm là một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu của các nước trên thế giới… Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, công tác quản lý ATTP ngày càng được quan tâm. Nhiều nghiên cứu cho thấy kiến thức, thái độ và thực hành của các cán bộ quản lý và người dân về ATTP còn nhiều hạn chế [1]. Thực trạng trên cho thấy nhu cầu cấp thiết của hoạt động đánh giá thực trạng và trang bị kiến thức ATTP cho học sinh, sinh viên trong nhà trường cũng như người dân trong cộng đồng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment