NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
Nguyễn Duy Toàn1, Lê Thanh Tâm1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá phân suất tống máu thất trái (left ventricular ejection fraction – LVEF), sức căng dọc toàn bộ thất trái (left ventricular global longitudinal strain – LVGLS) và mối liên quan với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân (BN) sốt xuất huyết Dengue (SXHD).
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 58 BN > 18 tuổi, không có tiền sử bệnh tim mạch, được chẩn đoán SXHD ở những mức độ nặng khác nhau. Siêu âm tim, phân tích kết quả đánh dấu mô bằng phần mềm QLAB phiên bản 9.0. Kết quả: LVEF giảm ở 8,6% BN, LVGLS giảm ở 48,3% BN. Đối với nhóm BN LVEF bảo tồn, 44,2% BN giảm LVGLS. LVGLS ở nhóm BN LVEF bảo tồn tốt hơn nhóm LVEF giảm. LVEF tương quan thuận mức độ yếu với số lượng tiểu cầu trong máu tại thời điểm giảm thấp nhất (r = 0,252; p < 0,05), tương quan nghịch mức độ trung bình với hematocrit (HCT) cùng thời điểm xét nghiệm (r = -0,431; p < 0,05).


Chỉ số LVGLS tương quan thuận mức độ yếu với nồng độ troponin I (r = 0,287; p < 0,05), tương quan thuận mức độ trung bình với tần số tim (r = 0,386; p < 0,05). Kết luận: Rối loạn chức năng tâm thu thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở BN SXHD chiếm tỷ lệ khá lớn, những rối loạn này thường kín đáo và liên quan đến tình trạng rối loạn sinh lý bệnh.

Rối loạn tim mạch ở BN SXHD là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong, hay gặp là rối loạn nhịp, suy chức năng tâm thu và tâm trương, viêm cơ tim [2]. Phát hiện sớm tổn thương tim mạch có thể cung cấp thông tin hữu ích cho bác sĩ lâm sàng trong tiên lượng và điều trị bệnh.
Siêu âm đánh dấu mô cơ tim (speckle tracking echocardiography – STE) là kỹ thuật siêu âm mới không phụ thuộc góc, có thể phát hiện rối loạn chức năng tim dưới lâm sàng khi siêu âm tim thường quy chưa phát hiện được [3]. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm:
– Đánh giá rối loạn chức năng tâm thu thất trái thông qua LVEF, LVGLS bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở BN SXHD.
– Phân tích mối liên quan giữa LVEF, LVGLS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở BN SXHD

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment