Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ NT-proBNP với tiên lượng tử vong sau đột qụy não

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ NT-proBNP với tiên lượng tử vong sau đột qụy não

 
6 giờ trước

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ NT-proBNP với tiên lượng tử vong sau đột qụy não.

Chuyên ngành: Thần kinh 

Mã số: 62720147

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đình Tuấn

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc

2. TS. Nguyễn Hồng Quân.

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Thông qua nghiên cứu này chúng tôi thấy: Nồng độ NT-proBNP trung bình của nhóm nghiên cứu là 422,21 ± 709,20. Nồng độ NT-proBNP ở người bệnh nhồi máu não diện rộng cao hơn nhóm còn lại với p <0,001. Có mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP và tình trạng nặng của bệnh: Tình trạng bệnh càng nặng (điểm Glasgow càng thấp, điểm NIHSS càng cao), thì nồng độ NT-proBNP huyết thanh càng cao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Nồng độ NT-proBNP ở nhóm tử vong (1019,47 ± 1232,47) cao hơn nhiều so với nhóm sống (311,59 ± 477,20), p < 0,001. Giá trị nồng độ NT-proBNP huyết tương trong tiên lượng tử vong ở người bệnh chảy máu não là trung bình (ROC là 0,717) và nhồi máu não là tốt (ROC là 0,851) với p < 0,001.

Qua phân tích đa biến: Glasgow ≤ 8 điểm và nồng độ NT-proBNP > 196,9 là những yếu tố độc lập trong tiên lượng tử vong sau đột qụy chảy máu não. Điểm NIHSS > 15, nhồi máu diện rộng, nồng độ NT-proBNP > 384,1 và bạch cầu > 10.000 là những yếu tố độc lập tiên lượng tử vong sau nhồi máu não. Khi phân tích chung cả nhóm đột quỵ thì NIHSS > 15 điểm và nồng độ NT-proBNP > 293,4 huyết thanh là những yếu tố độc lập trong tiên lượng tử vong sau đột qụy não.

        Đây là những đóng góp mới có giá trị, ý nghĩa khoa học, thực tiễn trong thực hành lâm sàng đột quỵ não, bổ sung thêm thông tin giúp các Bác sỹ tiên lượng người bệnh tốt hơn, có chiến thuật điều trị tích cực cho người bệnh. 

 

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on some clinical, paraclinical characteristics and NT-proBNP levels with prognosis of death after stroke.

Speciality: Neurology

Code: 62720147

Name of graduate student: Hoang Dinh Tuan

Name of supervisors: 

1. Nguyen Huy Ngoc, Assoc. Prof., Dr.,

2. Nguyen Hong Quan, Dr.

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

This study showed that the average concentration of NT-proBNP of the study group was 422.21 ± 709.21. The concentration of NT-proBNP in patients with massive cerebral infarction was higher than the other group with p <0.001. There was a relationship between NT-proBNP levels and disease severity, which was that the more severe the disease was (with lower the Glasgow score and higher the NIHSS score), the higher the serum NT-proBNP concentration was, the difference was statistically  significant with p < 0,001. The concentration of NT-proBNP in the death group (1019,47 ± 1232,47) was much higher than in the living group (311,59 ± 477,20), p < 0,001.  The value of serum NT-proBNP concentration in the prognosis of death in patients with cerebral hemorrhage was moderate (ROC of 0,717) and cerebral infarction was good (ROC of 0,851) with p < 0,001.

A multivariate analysis revealed that Glasgow ≤ 8 points and NT-proBNP level > 196,9 were independent factors in the prognosis of death after hemorrhagic stroke. NIHSS score > 15, massive cerebral infarction, NT-proBNP level > 384,1 and white blood cell count > 10.000 were independent predictors of death after cerebral infarction. A general analysis of the whole stroke group proved that NIHSS > 15 points and serum NT-proBNP level > 293,4 were independent factors in the prognosis of death after stroke.

        These are scientifically valuable and practically useful new contributions in clinical practice of cerebral stroke, adding more information to help doctors make better prognosis for patients, and have intensive treatment strategies for stroke patients.

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment