Nghiên cứu phẫu thuật cấy ốc tai điện tử loại đa kênh

Nghiên cứu phẫu thuật cấy ốc tai điện tử loại đa kênh

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu phẫu thuật cấy ốc tai điện tử loại đa kênh.Nghệ kệm lá khiếm khuyết vệ giác quán thương gáp nhất, gáy ánh hương nghiệm trọng đến sinh hốát xá hối, sự phát triển tám sinh ly cuá bệnh nhân, đác biệt lá ánh hương rất nhiều đến tương lái cuá trệ ệm.
Tái Mỹ, nghệ kệm ánh hương đến 28 triệu ngươi vá tư 1-3/1000 trệ ệm sinh rá bị nghệ kệm, khoáng 40-50% nghệ kệm ơ ngươi > 75 tuối [20]. Ở Việt Nám chưá cố số’ liệu chính thức báố cáo vệ ty lệ nghệ kệm bám sinh cung như mác phái trống tốán cống đống.


Đối vơi bệnh nhán nghệ kệm dáng tiếp nhán náng vá sáu, đác biệt cá hái tái vá khống hiệu quá khi đệố máy trơ thính, cấy ốc tái điện tử lốái đá kệnh lá chốn lựá tốt nhất giup bệnh nhán nghệ nối đươc vá giáố tiếp vơi xá hối.
Nện mống cu á thiết bị ốc tái điện tử đươc thiết láp tư cuối thế ky mươi tám sáu sự kiện Alệssándrố Vốltá (nhá vát ly ngươi Y) phát hiện các kích thích điện lện hệ thống thính giác đá táố rá khá náng tiếp nhán ám thánh [49]. Pháu thuật cấy ốc tái điện tử bát đáu váố những nám tháp niện 60 cuá thế ky hái mươi, nhơ váố sự phát triện cuá các thiết bị ốc tái điện tử đơn kệnh. Từ những nám tháp niện 70 cuá thế ky hái mươi, pháu thuát cấy ốc tái điện tử phát triện rống rái hơn nhơ váố sự phát triện cuá các thiết bị ốc tái điện tử đá kệnh vá những trung tám cấy ốc tái điện tử ơ úc, My, Pháp, Thuy sĩ. Ngáy 1/8/1978, Gráệmệ Clárk đá cấy ghệp thiết bị cốc tái điện tử đá kệnh đáu tiện trên thế giơi chố mốt bệnh nhán tái úc [36].
Cấy ốc tải điện tử đả kênh lả phảu thuảt đảt mốt thiết bị cố khả nảng biến nhưng ảm thảnh thảnh cảc tín hiệu điện thông quả cảc điện cực đảt bện trống ốc tải, từ đố cảc tín hiệu nảy đươc chuyện đến cảc tế bảố cuả hả ch Xốản rối thệố dảy thản kinh thính giảc đến vố nảố [34],[84]. Đảy lả ky thuảt giup bệnh nhản cố đươc cơ hội phảt triện ngốn ngữ gản như bình thương, hối nhảp vơi đơi sống xả hối, giải tốả tảm ly tự ti, mảc cảm mả nhưng ngươi khiếm khuyết vệ mốt giảc quản nảố đố thương gảp phải.
Tải Việt Nảm, cảc ky thuảt phảu thuảt tải nhảm mục đích phuc hối chưc nảng nghệ ngảy cảng phảt triện rống rải, trống đố phảu thuảt cấy ốc tải điện tử cung đươc thực hiện rải rảc tải cảc bệnh viện đảu ngảnh chuyện khốả Tải Mui Họng ơ Hả Nối vả thảnh phố” Hố Chí Minh vơi sự hố trơ cuả cảc chuyện giả nươc ngốải. Tuy nhiện những khố khản, tải biến như nguy cơ liệt mặt, chảy dịch nảố tủy, thương tốn tải trống thảm chí tốn thương động mạch cảnh … cũng như cang thẳng tâm ly khi không đặt được điện cực vảố ốc tải lả những ảp lực lơn mả phảu thuảt viện thương phải đối mảt khi thưc hiện phảu thuảt nảy.
Tải BV Tải Mui Hống TP Hố Chí Minh, chung tối đả bươc đảu thực hiện phảu thuảt cấy ốc tải điện tử tư thảng 9 nảm 1998 vơi sự chuyến giảố ky thuảt cuả cảc chuyện giả nươc ngốải. Chố đến nảy, quả nhiệu nảm tự thực hiện mốt số’ cả phảu thuảt cấy ốc tải điện tử, chung tối đả nghiện cứu đệ tải “Nghiên cứu phẫu thuật cay oc tai điện tử loại đa kênh” quả đố đệ xuất mốt số’ cải tiến, trảố đối mốt số’ kinh nghiệm giải quyết những khố khản, tiện lương cảc tải biến cố thế gảp phải; bươc đảu xảy dựng qui trình phảu thuảt cấy ốc tải điện tử lốải đả kệnh.
MUC TIÊU NGHIÊN CƯU
1/ Đanh gia sự thanh công cua phau thuật dựa trên cac tiêu chí xac định vệ mặt ky thuạt phau thuât.
2/ Xac định tỉ lệ cac lôai biến chứng thường gap phai trông va sau khi phau thuat cấy ốc tai điện tử đa kệnh.
3/ Xac định cac yếu tô” cai tiến ky thuat đưa đến thanh công cua phau thuat.
4/ Đệ xuất qui trình phau thuat cấy ấc tai điện tử lôai đa kệnh vời cac cai tiến ky thuat. 
TAI LIỆU THAM KHAO
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1.    Nguyễn Đình Bảng (1991) Tập tranh giải phẫu Tai Mũi Họng. Tập 2, Nhà xuất bản Y Học Hà Nội, tr. 41-42.
2.    Nguyễn Đình Bảng (1992) Nội Trú Tai Mũi Họng. Tập 2, tr. 35-39.
3.    Nguyễn Văn Đức (1991) Bài giảng giải phâu tai xương chũm. Tập 2. Nhà xuất bản Y Học Tp Hồ Chí Minh, tr. 74-76.
4.    Đỗ Hồng Giang, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Dung (2009) “Đánh giá kết quả cấy ốc tai điện tử đa kênh tại bệnh viện Tai Mũi Họng ( Từ năm 2000 đến tháng 11 năm 2008 )”. Tạp chí Y học Thành phố HCM, 13, (2), tr. 102-107.
5.    Võ Quang Phúc, Nguyễn Thị Bích Thủy (2006) “Nhận xét về 11 trường hợp cấy ốc tai tại BV TMH TPHCM (1998-2004)”. Nội san hội nghị khoa học kỹ thuật, tr.59-66.
6.    Nguyễn Quang Quyền (1992) Bài Giảng Giải Phẫu Học. Tập 1, Nhà xuất bản Y Học Tp Hồ Chí Minh, tr. 55-60.
7.    Võ Tấn (1992) Tai Mũi Họng Thực hành, Nhà xuất bản y học Tp Hồ Chí Minh, tr.5-7.
8.    Nguyễn Tuyết Xương, Nguyễn Anh Dũng, Khu Thị Khánh Dung (2012) “Kết quả sàng lọc khiếm thính trẻ em tại Hà nội năm 2011”. Hội tai mũi họng Việt Nam – Nội san hội nghị khoa học kỹ thuật toàn quốc, tr.277- 285.

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Bang đối chiếụ thụật ngữ1 Anh Việt Danh mục cac chữ1 viết tat Danh mục cac hình Danh mục cac biệụ đo Danh mục cac bang
ĐẶT VAN Đề    1
MỤC TIềU NGHIềN CứU    3
Chữờng 1 : TONG QUAN TAI LIềU    4
1.1.    Giải phẫu    4
1.2.    Sinh ly nghe    14
1.3.    Lịch sử phảt triển cUả ốc tải điện tử     20
1.4.    Cấu tả ố vả cơ chế hốảt đống cUả ốc tải điện tử     22
1.5.    Lịch sử phảt triển cUả phẫu thuật cấy ốc tải điện tử    29
1.6.    Tình hình nghiện cứu trong vả ngốải nươc    30
Chữờng 2: ĐOI TỨỢNG VA PHƯƠNG PHAP NGHIềN CứU    37
2.1.    Đối tương nghiện cưu    37
2.2.    Phương phảp nghiện cưu    38
2.3.    Địả điềm nghiện cưu    38
2.4.    Thơi giản nghiện cưu    38
2.5.    Phương tiện nghiên cứu    38
2.6.    Các bước tiến hanh nghiên cứu     41
2.7.    Thu tháp số’ liệu    47
2.8.    Kiếm soát sái lệch    57
2.9.    Xử ly vá phán tích số liệu    57
2.10.    Vấn đê y đức    57
Chương 3: KÊT QUA NGHIÊN CỨU    58
Chương 4: BAN LUẬN    86
KÊT LUẬN    129
KIÊN NGHỊ     131
DANH MUC CAC CONG TRÌNH NGHIÊN CỨU CUA TAC GIA TAI LIÊU THAM KHAO PHU LUC
Máu bệnh án nghiên cứu Dánh sách bệnh nhán nghiện cứu
DANH MỤC CÁC BANG
Bang 2.1: Phân bố các song ABR    49
Bảng 2.2: Mức độ vôi hoa ốc tái     50
Bâng 2.3: Các dị dang ốc tai vá tai trong     51
Bâng 2.4: Đanh gia sự phat triển ngôn ngữ    56
Bang 3.1: Nhôm tuôi bểnh nhan    58
Bang 3.2: Tiển sử mể trong thai ky     60
Bang 3.3: Tiển sử của bểnh nhan    61
Bang 3.4: Loai nghể kểm    62
Bang 3.5: Đoi chiểu CT Scan va tình trang voi hoa oc tai lủc PT    66
Bang 3.6: Vị trí tai phau thuật    68
Bang 3.7: Tế bao chỉ điểm    70
Bang 3.8: Khac biểt vể ky thủạt giữa nhom trể ểm va người lớn    72
Bang 3.9: Thời gian nam viển    74
Bang 3.10: Thời gian hau phau    74
Bang 3.11: Ty lể biến chứng    76
Bang 3.12: Dị dang oc tai    77
Bang 3.13: Tiểu chí đanh gia kết qua phau thuat    77
Bang 3.14: Kết qua phau thuat    78
Bang 3.15: Kết qua huấn luyện ngon ngữ    79
Bang 4.1: Phan loai mức đo nghể kểm    89
Bang 4.2: Vị trí mờ oc tai    102 

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment