Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh

Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh

Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh
Phan Văn Hiếu1, Vũ Thị Bích Hồng, Đặng Thị Ngọc Dung, Đoàn Mai Phương, Nguyễn Xuân Đạt
1 Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu sản xuất các mẫu kiểm tra chất lượng vi sinh bằng dạng đông khô để cung cấp cho các phòng xét nghiệm trong nước nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm. Nghiên cứu thực hiện trên thiết bị đông khô Virtis Advantage Pro SP Scientific đối với 3 chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922 và Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 với dung dịch bảo vệ là Skimmilk 20%. Sản phẩm đông khô được đánh giá các tiêu chuẩn về đặc tính vật lý, độ sống, độ ẩm tồn dư, độ vô khuẩn, độ đồng nhất và độ ổn định trong vòng 6 tháng. Kết quả thu được cho thấy tất cả lọ sản phẩm đông khô thu được thỏa mãn các tiêu chí chất lượng đề ra về mặt cảm quan, tính háo nước, độ tơi xốp. Các mẫu kiểm tra có độ sống ≥ 103CFU/mL, độ ẩm tồn dư < 4%, độ vô khuẩn và độ đồng nhất đạt 100%, mẫu ổn định trong tối thiểu 6 tháng. Như vậy quy trình đông khô áp dụng trong nghiên cứu phù hợp cho mục đích sản xuất mẫu kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh dạng đông khô từ 3 chủng vi khuẩn trên.

Vấn đềđánh  giá  năng  lực  xét  nghiệm  và nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng xét nghiệm lâm sàng là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay được Chính phủ và Bộ Y tế ngày càng quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện mạnh mẽ. Đề án 316/QĐ-TTg của Thủ tướng về tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025 đề ra nhiệm vụ Việt Nam có thể tự nghiên cứu sản xuất các mẫu kiểm tra chất lượng xét nghiệm.1 Một trong những yếu tố quan trọng nhất  trong  kiểm  soát  chất  lượng  xét  nghiệm vi sinh là phòng xét nghiệm phải thực hiện nội kiểm và ngoại kiểm, cả hai quá trình này đềucần có các mẫu kiểm tra chất lượng từ chủng vi khuẩn phù hợp để thực hiện.2,3 Hiện nay, đa số các phòng xét nghiệm tại Việt Nam sử dụng các chủng chuẩn mua từ nước ngoài hoặc thông qua các đơn vị phân phối trong nước với giá thành cao, thế hệ lớn cũng như gặp khó khăn trong việc lưu giữ chủng làm giảm tính ổn địnhdài hạn của chủng vi khuẩn. Nghiên cứu sản xuất được bộ mẫu kiểm tra chất lượng vi sinh từ những chủng vi khuẩn gần gũi với đặc điểm bệnh sinh tại Việt Nam để cung cấp cho các phòng xét nghiệm trong nước những giúp giải quyết các hạn chế trên.

 

Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh

Leave a Comment