Nghiên cứu sử dụng vạt cánh tay ngoài tự do trong điều trị các khuyết hổng phần mềm sau phẫu thuật cắt ung thư khoang miệng

Nghiên cứu sử dụng vạt cánh tay ngoài tự do trong điều trị các khuyết hổng phần mềm sau phẫu thuật cắt ung thư khoang miệng

 
08:13 AM 13/05/2022

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sử dụng vạt cánh tay ngoài tự do trong điều trị các khuyết hổng phần mềm sau phẫu thuật cắt ung thư khoang miệng.

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Mã số: 62720601

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Nhung

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Lê Văn Sơn

2. PGS.TS. Vũ Ngọc Lâm

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Ung thư khoang miệng là bệnh lý thường gặp do ung thư biểu mô tế bào vảy với điều trị phẫu thuật là hiệu quả nhất. Phẫu thuật cắt bỏ khối u và nạo vét hạch đưa tỷ lệ sống còn của bệnh nhân tăng cao. Tổn khuyết phần mềm khoang miệng sau cắt bỏ ung thư luôn là một thách thức đối với các phẫu thuật viên tạo hình. Với đặc điểm là khu vực có nhiều thành phần như lưỡi, sàn miệng, lợi, các tuyến nước bọt phụ… nên các tổn thương ung thư cũng đa dạng và phức tạp. Sau cắt bỏ ung thư khoang miệng thì tổn khuyết thường rộng và gây ảnh hưởng đến các chức năng nói, nuốt… đòi hỏi phải tái tạo. Nghiên cứu đã đánh giá được kết quả tái tạo lại tổn khuyết khoang miệng bằng vạt cánh tay ngoài tự do. Đánh giá được sự hồi phục chức năng và hình thể của các cơ quan bộ phận bị cắt bỏ. Chứng minh vạt cánh tay ngoài hoàn toàn phù hợp trong điều trị các tổn khuyết phần mềm khoang miệng. Đề tài giải quyết một cách triệt để các vấn đề tồn tại sau cắt bỏ ung thư khoang miệng. Nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân ung thư khoang miệng. Nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân sau điều trị.

Nghiên cứu giải phẫu đã nêu lên một số đặc điểm giải phẫu của vạt cánh tay ngoài. Đi sâu vào đặc điểm các nhánh xuyên nuôi da của động mạch bên quay sau. Đánh giá được sự ổn định về số lượng cũng như vị trí các nhánh xuyên cho thấy vạt có thể sử dụng linh hoạt, có thể chia đôi vạt sử dụng trong các khuyết hổng phức tạp.

 

 

 

INFORMATION PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis topic title: Reseach of using free lateral arm flap in soft tissue recontruction after oral cancer rejection.

Major: Odonto Stomatology

Code: 62720601

PhD student: Nguyen Hong Nhung

Supervisors:

1. Associate Professor Le Van Son

2. Associate Professor Vu Ngoc Lam

Training facilities: Institute of Clinical Medical Science 108

Summary of new contributions of the thesis:

Oral cancer is the most common squamous cell carcinoma with surgical treatment being the most effective. Surgical removal of the tumor and lymph node dissection increase the patient’s survival rate. Defect of the oral cavity after resection of cancer is always a challenge for plastic surgeons. With the characteristic that the area has many components such as the tongue, floor of the mouth, gums, auxiliary salivary glands, etc., the cancerous lesions are also diverse and complex. After resection of oral cancer, the defect is often large and affects the functions of speech, swallowing… requiring reconstruction. The study evaluated the results of reconstructing oral cavity defects by free lateral arm flap. Assess the functional and shape recovery of the removed organs. Proved that the lateral arm flap is perfectly suitable for the treatment of soft tissue defects of the oral cavity. The topic thoroughly solves the problems that exist after resection of oral cavity cancer. Improving the quality of treatment for patients with oral cavity cancer. Improving the quality of life of patients after treatment.

Anatomical studies have raised some anatomical features of the lateral arm flap, the percutaneous branches of the posterior radial artery. Evaluation of the stability of the number as well as the position of the perforating branches shows that the flap can be used flexibly, can be divided into two for use in complex defects.

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment