Nghiên cứu thay đổi một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng acitretin

Nghiên cứu thay đổi một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng acitretin

 
1 giờ trước

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thay đổi một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng acitretin

Chuyên ngành: Da liễu    

Mã số:  62720152 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hoài  

Họ và tên Người hướng dẫn: 

TS. Bùi Thị Vân

PGS.TS. Lê Hữu Doanh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

– Xác định được một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng vảy nến mụn mủ (liên quan đến thuốc corticoid toàn thân là 21,1%, thuốc đông y là 15,5%…).

– Xác định sự thay đổi nồng độ các IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ: Nồng độ IL-2, IL-10, IL-17 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ tăng cao hơn nhóm đối chứng cả trước và sau điều trị và IL6 ở bệnh nhân không có tiền sử vảy nến cao hơn nhóm có tiền sử vảy nến. Nồng độ IL2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 17, TNF-α và IFN-γ không có sự thay đổi trước và sau điều trị.

– Đánh giá được kết quả điều trị bằng acitretin sau 4 tuần: 86,67% tốt, trong đó 100% là bệnh nhân bị bệnh ở mức độ vừa và nặng. Tác dụng phụ không đáng kể chỉ có viêm môi, khô da.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research for change of some cytokine and effective treatment of generalized pustules psoriasis

Speciality: Dermatology

Code: 62720152

Name of graduate student: Nguyen Thi Thu Hoai

Name of supervisor: 

1. PhD. Bui Thi Van

2. Ass Prof. PhD. Le Huu Doanh

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

– Identify a number of factors related to and clinical characteristics of generalized pustular psoriasis (related to systemic corticosteroids is 21.1%, oriental medicine is 15.5%…).

– Determine the change in concentrations of IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ: Concentration of IL-2, IL-10 , IL-17 in patients with generalized pustular psoriasis was higher than the control group both before and after treatment and IL6 in patients with no history of psoriasis vulgaris was higher than the group with a history of psoriasis vulgaris. The levels of IL2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 17, TNF-α and IFN-γ did not change before and after treatment.

– Evaluating the results of treatment with acitretin after 4 weeks: 86.67% were good, of which 100% were patients with moderate and severe disease. Side effects are insignificant, only cheilitis, dry skin.         

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment