Nghiên cứu thay đổi nồng độ một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate

Nghiên cứu thay đổi nồng độ một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate

 
1 giờ trước

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thay đổi nồng độ một số cytokine  và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate

Chuyên ngành: Da liễu

Mã số: 62.72.01.52

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Nga

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS  Đặng Văn Em và PGS.TS Lê Hữu Doanh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

– Định lượng nồng độ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ huyết thanh trước và sau điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate:

+ Trước điều trị: nồng độ  IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17, TNF-α, IFN-γ huyết thanh đều cao hơn nhóm đối chứng. IL-17 có mối liên quan với mức độ PASI.

+ Sau điều trị: chỉ có nồng độ IL-6, IL-8 giảm rõ rệt so với trước điều trị còn các IL-10, IL-12, IL-17, TNF-α, IFN-γ huyết thanh đều chưa giảm rõ so với trước điều trị.

– MethotrxateA có hiệu quả trong điều trị vảy nến đỏ da toàn thân:

+ PASI từ 43,6±5,14 sau 12 tuần điều trị giảm còn 14,0±6,37 (giảm 67,72%). Trong đó, rất tốt 3,33%, tốt 26,67%, khá 56,67%, vừa 13,33% và không có kết quả kém.

+ Tác dụng không mong muốn (đau đầu 6,67%, mệt mỏi 63,3%…) và xét nghiệm chức năng gan, thận, máu trước và sau điều trị đều trong giới hạn bình thường.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Reasearch on some cytokine changes and eficacy of methotrexate in patients with erythrodermic psoriasis

Specialties: Dermatology

Code: 62.72.01.52

Name of graduate student: Pham Thi Nga

Name of supervisor. Assoc Prof. Dang Van Em MD.PhD

Assoc Prof. Le Huu Doanh MD.PhD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Science

Summary of new main scinefific contributions of the thesis:

– Quantification of serum levels of IL-2, IL4, IL-6, IL-8, IL-10,IL-17, TNF-α, IFN-γ before and after treatment with methotrexate:

+ Before treatment: serum levels of IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ were higher than the control group. There is a relationship between IL-17 with PASI.

+ After treatment: only the serum IL-6, IL-8 concentration decreased significantly, while the serum IL-2, IL-10, , IL-17, TNF-α, IFN-γ levels did not decrease compared to that with pre-treatment.

– Methotrexate is effective in the treatment of erythrodermic psoriasis:

+ PASI from 43,6±5,14 after 12 weeks of treatment reduced to14,0±6,37 (reduced by 67,72%). In which, very good 3,33%, 74.28% good, 22.86% moderate and no bad results.

+Side effects (headache 6,67%, fatigue 63,3%…) and liver, kidney function tests before and after treatment are within normal limits.

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment