NGHIÊN CứU TRIệU CHứNG LÂM SàNG BệNH Lý TủY Rễ, XQ, MRI Và CT ở BệNH NHÂN THOáT Vị ĐĩA ĐệM CộT SốNG Cổ

NGHIÊN CứU TRIệU CHứNG LÂM SàNG BệNH Lý TủY Rễ, XQ, MRI Và CT ở BệNH NHÂN THOáT Vị ĐĩA ĐệM CộT SốNG Cổ

NGHIÊN CứU TRIệU CHứNG LÂM SàNG BệNH Lý TủY Rễ, XQ, MRI Và CT ở BệNH NHÂN THOáT Vị ĐĩA ĐệM CộT SốNG Cổ Có CHỉ ĐịNH PHẫU THUậT
TRẦN THANH TUYỀN – Bệnh viện Nhân dân 115
TÓM TẮT 
89  bệnh  nhân  thoát  vị  đĩa  đệm  cột  sống  cổ(TVĐĐCSC)  được nghiên cứu tiến cứu về các biểu hiện bệnh lý tủy, rễ và các dấu hiệu trên phim XQ thường, CT và MRI. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 51.58 ± 10.13, tỷ lệ nam/nữ là 1,1/1. Có 24 trường hợp bệnh lý rễ, triệu chứng đau cổ, đau và dị cảm theo rễ thần kinh chi  phối  gặp  ở  tất cả các trường  hợp  (100%),  giảm  sự khéo  léo  bàn  tay  chiếm  58.33%,  yếu  tay  29.16%, nghiệm pháp Spurling 79.16% và teo cơ 8.33%. Kết quả chụp  Xquang  cột  sống  cổ  thấy  mất  độ  cong  sinh  lý  là 65.16%, hẹp khe đĩa đệm có 23.59%, hẹp lỗ liên hợp có 
21.34%  và  gai  xương  có  32.58%.  Chụp  CT  cho  thấy: 
Thoát  vị  tập  trung  nhiều  nhất  ở  C5C6  (58.43%),  C4C5(38.20%), C3C4 (19.10%) và C6C7 (10.11%). Thoát vị đĩa đệm  1  tầng  có  66  bệnh  nhân (74.15%),  2  tầng  có  22bệnh  nhân  (25.84%).Trên  phim  chụp  MRI  trước  mổ, thoát  vị  đĩa  đệm  ra  sau  (100%),  thoát  vị  trung  tâm (30.34%),  cạnh  trung  tâm  48.31%  và  thoát  vị  bên (21.35%), giảm tính hiệu T2 trên đĩa đệm (100%), thoát vị  mảnh  rơi  (10.22%),  giảm  chiều  cao  khe  đĩa  đệm (23.86%)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Nguyễn  Công  Tô  và  cộng  sự  (2007):  “  Sử  Dụng Cespace  Hàn  Liên  Thân  Đốt  Trong  Phẫu  Thuật  Thoát  Vị Đĩa  Đệm Cột  Sống Cổ” Kỷ  Yếu  Hội  Nghị  Khoa Học PTTKToàn Quốc lần thứ VIII, tr 10.
2. Võ Xuân Sơn (2000):  Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ : Triệu chứng lâm sàng, phân bố và kết quả phẫu thuật.Luận Văn Thạc Sĩ Y Học, Trường ĐHYD TP Hồ Chí Minh

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment