Nghiên cứu xác định công thức tối ưu tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân bỏng nặng

Nghiên cứu xác định công thức tối ưu tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân bỏng nặng

Nghiên cứu xác định công thức tối ưu tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân bỏng nặng.
Nguyễn Như Lâm1, Phan Quốc Khánh2, Ngô Tuấn Hưng1, Nguyễn Hải An1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
2 Bệnh viện Quân y 4/Quân khu 4
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu này là lựa chọn công thức tối ưu để tính nhu cầu năng lượng của bệnh nhân người lớn bỏng nặng trong trường hợp không thể đo tiêu hao năng lượng lúc nghỉ (REE).
Nghiên cứu tiến cứu tiến hành trên 62 bệnh nhân bỏng người lớn có diện tích bỏng ≥ 20% diện tích cơ thể. REE được đo bằng module trên máy Carescape R860 vào ngày thứ 3 sau bỏng. Nhu cầu năng lượng lý thuyết được tính theo 8 công thức thường dùng trên thế giới. Mức độ chính xác của công thức được tính theo phương pháp của Sheiner và Beal.
Kết quả cho thấy, REE đo được ở ngày thứ 3 sau bỏng là 2431,87 ± 502,20 Kcal/ngày. Trong số các công thức, chỉ có công thức Zawacki cho kết quả có tỷ lệ chênh nhỏ nhất và đạt 18,7 ± 13,7% với sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p = 0,62). Các công thức khác đều ước tính dưới mức hoặc quá mức nhu cầu thực tế.
Tóm lại, có thể sử dụng công thức Zawacki để tính toán nhu cầu năng lượng của bệnh nhân người lớn bỏng nặng khi không có phương tiện để đo tiêu hao năng lượng lúc nghỉ.

Nghiên cứu xác định công thức tối ưu tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân bỏng nặng

Leave a Comment