NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành Y tế Việt Nam, việc đẩy mạnh nghiên cứu y sinh học là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Thực tế cho thấy, đã có nhiều công trình nghiên cứu mang lại hiệu quả thiết thực trong điều trị, bên cạnh đó một số công trình khoa học trong quá trình thực hiện còn vi phạm những nguyên tắc đạo đức cơ bản trong nghiên cứu. Do vậy, nắm chắc những nguyên tắc đạo đức cơ bản và thực hiện những nguyên tắc đó trong nghiên cứu y sinh học ở nước ta hiện nay không chỉ có ý nghĩa lý luận, mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc

Hypocrate – người được coi là ông tổ của Ngành Y khoa thời Hy Lạp cổ đại, cách đây hơn 2.500 năm đã nêu cơ sở đạo lý mà người hành nghề thầy thuốc phải tuân theo và phải tuyên thệ trước khi bước vào nghề. Trong lời thề của mình, ông cho rằng: Người thầy thuốc bất cứ lúc nào khi thực hành chăm sóc chữa trị cho người bệnh, chỉ được làm điều tốt chứ không được làm điều gì có hại cho tính mạng người bệnh [8]. Hải Thượng Lãn Ông, một danh y Việt Nam ở thế kỷ XVIII đã đưa ra 9 điều Y huấn cách ngôn để răn dạy họctrò của mình cần thực hiện nghiêm túc trong thực hành nghề nghiệp. Tuy vấn đề đạo đức trong hành nghề ydược được đề cập rất sớm, nhưng hiệnnay đã và đang xảy ra một số thử nghiệm trên người về nguyên nhân bệnh sinh

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Leave a Comment