PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
Chúc Mai Hiên1, Nguyễn Thị Thu Hiền2, Trần Thị Bích Ngọc3
Nguyễn Cẩm Vân3, Nguyễn Tuấn Quang3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Phân tích cơ cấu và phân tích theo phân loại ABC/VEN danh mục thuốc (DMT) sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Thành phố Hà Nội năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu DMT sử dụng tại bệnh viện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kết quả: Cơ cấu DMT sử dụng tại bệnh viện năm 2020 gồm 360 thuốc với tổng giá trị hơn 32,6 tỷ đồng. Thuốc hóa dược chiếm 81,11% về số lượng và 92,89% về giá trị, thuốc cổ truyền chiếm 17,50% về số lượng và 3,59% về giá trị, thuốc dược liệu chiếm 1,39% về số lượng và 3,52% về giá trị. Thuốc sản xuất trong nước chiếm 53,06% về số lượng và 27,58% về giá trị. Thuốc biệt dược gốc chiếm 4,02% về số lượng và 7,50% về giá trị. Thuốc đơn thành phần chiếm tỷ lệ 78,09% về số lượng và 58,31% về giá trị. Thuốc đường uống chiếm 58,06 % về số lượng và 62,73% về giá trị. Thuốc nhóm A chiếm 19,17% về số lượng và 79,69% về giá trị, nhóm B chiếm 20,83% về số lượng và 15,29% về giá trị, nhóm C chiếm 60,0% về số lượng và 5,02% về giá trị. Thuốc nhóm V chiếm 11,94% về số lượng và 11,05% về giá trị, nhóm E chiếm tỷ lệ 66,94% về số lượng và 82,64% về giá trị, nhóm N chiếm 21,12% về số lượng và 6,31% về giá trị. Thuốc nhóm I chiếm 28,61% về số lượng và 80,71% về giá trị, thuốc nhóm II chiếm 54,17% về số lượng và 18,18% về giá trị, thuốc nhóm III chiếm 17,22% về số lượng và 1,11% về giá trị.


Kết luận: Đã phân tích được cơ cấu và phân tích theo phân loại ABC/VEN DMT sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình Thành phố Hà Nội năm 2020.

Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh, là đơn vị khoa học có nghiệp vụ cao về y tế, trong đó thuốc là công cụ đắc lực cho công tác phòng bệnh và chữa bệnh. DMT sử dụng tại bệnh viện hợp lý sẽ góp phần đem lại hiệu quả điều trị tốt
và giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, một DMT được xây dựng hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác cung ứng thuốc, công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc tại bệnh viện, cải thiện được mức độ sẵn có của thuốc, từ đó giúp cho việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment