POSTON GIÁO TRÌNH UNG THƯ HỌC NGOẠI KHOA

POSTON GIÁO TRÌNH UNG THƯ HỌC NGOẠI KHOA

POSTON GIÁO TRÌNH UNG THƯ HỌC NGOẠI KHOA.Thực hiện một đánh giá kịp thời các nguyên lý nền tảng cho vai trò của phẫu thuật trong các bệnh ác tính, cuốn giáo trình mới này cũng thảo luận về các mối quan hệ của phẫu thuật ung thư với các chuyên khoa khác có liên quan trong điều trị bệnh nhân ung thư, và đặc biệt chú trọng một cách tiếp cận thẩm định đến các thử nghiệm và bằng chứng lâm sàng có sẵn.

Được biên soạn bởi một đội ngũ các chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng phẫu thuật ung thư, cuốn giáo trình này sẽ là tham khảo vô giá cho tất cả những ai liên quan đến việc quản lý bệnh nhân ung thư.

POSTON GIÁO TRÌNH UNG THƯ HỌC NGOẠI KHOA

TÓM TẮT

Textbook of Surgical Oncology

Graeme J. Poston, Daniel Beauchamp, Theo Ruers

Price: $219.95

Hardcover: 448 pages

Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (December 1, 2007)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment