Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

Đề cương luận văn thạc sỹ Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019. Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội ở nước ta nó mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng, vì vậy BHYT luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, được triển khai trên phạm vi cả nước [1] . Hệ thống chính sách pháp luật về BHYT ở Việt Nam đã từng bước hoàn thiện, đã tạo nên những thay đổi quan trọng không chỉ về cơ chế, chính sách tài chính y tế mà còn tác động đến nhiều mặt trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân [2], [3].      


    Hiện nay số người tham gia BHYT ngày càng tăng tỷ lệ bao phủ đạt 87,6% dân số [4]. Công tác tổ chức khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí KCB BHYT đã được cải thiện cả về chất lượng và quy trình, thủ tục trong KCB. Các bệnh viện  trên toàn quốc đã áp dụng nhiều biện pháp như tăng thêm phòng khám, triển khai hệ thống công nghệ thông tin… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách BHYT có một số vướng mắc trong việc triển khai và thực hiện KCB BHYT, đặc biệt về quy trình, thủ tục KCB BHYT, chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tham gia BHYT. Ước tính  khoảng 44% người khảo sát cho rằng có quá nhiều thủ tục khi đi KCB hoặc thủ tục thanh toán BHYT phức tạp [3].
Thực tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, quy trình khám bệnh đã được cải tiến liên tục như cải tạo cơ sở hạ tầng, tăng thêm phòng khám, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhân viên hướng dẫn, cải tiến quy trình lấy mẫu xét nghiệm [5]. Tuy nhiên, phần mềm quản lý chưa hoàn thiện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh chưa được liên thông, phần mềm quét thẻ còn chậm thông tin nhiều khi không khớp, thời gian chờ khám của người bệnh (NB) BHYT còn cao, thủ tục KCB BHYT còn rườm rà, thiếu sự thống nhất giữa bệnh viện và cơ quan BHYT. Thực trạng quy trình, thủ tục khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân BHYT tại khoa khám bệnh thực hiện như thế nào? Liệu rằng người bệnh có thẻ BHYT và chính cán bộ y tế (CBYT) tại bệnh viện gặp thuận lợi, khó khăn gì trong thực hiện quy trình, thủ tục trên? Những việc làm được và chưa làm được của bệnh viện trong việc thực hiện quy trình, thủ tục này là gì? Nghiên cứu sẽ góp phần cải tiến quy trình, thủ tục trên đây đồng thời nâng cao chất lượng KCB, tăng sự hài lòng của CBYT cũng như NB.
    Vì vậy, đề tài: “Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019” được tiến hành..
với 2 mục tiêu:
1. Mô tả thực hiện quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019.
2. Khó khăn, thuận lợi trong thực hiện quy trình thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên đây.

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1: TỔNG QUAN    3
1.1. Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú    3
1.1.1. Khái niệm về quy trình    3
1.1.2. Hướng dẫn của Bộ y tế quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh     3
1.2. Thủ tục KCB BHYT ngoại trú    5
1.2.1. Khái niệm về thủ tục    5
1.2.2. Thủ tục KCB BHYT    5
1.3. Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh tại các bệnh viện hiện nay    7
1.3.1. Trên thế giới    7
1.3.2. Tại Việt Nam    9
1.4. Thuận lợi, khó khăn thực hiện quy trình thủ tục KCB BHYT ngoại trú    10
1.4.1. Trên thế giới    10
1.4.2. Tại Việt Nam    11
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    15
2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu    15
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu    15
2.1.2. Thời gian nghiên cứu    16
2.1.3. Địa điểm nghiên cứu    16
2.2. Phương pháp nghiên cứu    16
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu    16
2.2.2. Công thức tính cỡ mẫu, chọn mẫu    17
2.3. Các biến số, chỉ số nghiên cứu    19
2.4. Các kỹ thuật trong nghiên cứu    27
2.5. Quy trình thu thập số liệu    27
2.6. Các sai số có thể gặp và biện pháp khống chế sai số    28
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu    28
2.8. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu    29
Chương 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    30
3.1 . Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu    30
3.2.  Mô tả thực hiện quy trình, thủ tục KCB BHYT ngoại trú    30
3.3. Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện quy trình khám chữa bệnh BHYT ngoại trú    35
Chương 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN,    41
KẾT LUẬN    41
KIẾN NGHỊ    41
TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

 
DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1.    Phân bổ mẫu điều tra người bệnh KCB BHYT    18
Bảng 2.2.     Bảng biến số, chỉ số cho mục tiêu 1    19
Bảng 2.3.     Biến số, chỉ số cho mục tiêu 2    21
Bảng 3.1.     Thông tin chung người bệnh KCB BHYT tham gia……………………….30
Bảng 3.2.     Thông tin chung đối tượng nghiên cứu định tính    31
Bảng 3.3.     Mô tả quy trình KB BHYT ngoại trú tại khâu tiếp đón    33
Bảng 3.4.     Mô tả quy trình KB BHYT ngoại trú tại khâu khám lâm sàng, chẩn đoán    33
Bảng 3.5.     Mô tả quy trình KB BHYT ngoại trú tại nơi xét nghiệm    34
Bảng 3.6.    Mô tả quy trình KB BHYT ngoại trú tại bệnh viện tại nơi thanh toán viện phí, phát lĩnh thuốc    34
Bảng 3.7.    Mô tả mức độ thái độ CBYT đối với NB    35
Bảng 3.8.     Mô tả mức độ thời gian chờ đợi quy trình, thủ tục KCB BHYT    36
Bảng 3.9.     Mô tả mức độ thời gian khám tư vấn bệnh    36
DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.2.     Mức độ thuận tiện nhận các giấy kết quả xét nghiệm /xquang/ siêu âm mang lại phòng khám ban đầu    37
Biểu đồ 3.3.     Mức độ thuận tiện đóng tiền chỉ định CLS BHYT không chi trả và tiền đồng chi trả BHYT nhiều lần    38
Biểu đồ 3.4.     Thực trạng NB mua thuốc ngoài BHYT    38

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment