SỔ TAY THỰC HÀNH SIÊU ÂM TIM CƠ BẢN

SỔ TAY THỰC HÀNH SIÊU ÂM TIM CƠ BẢN

SỔ TAY THỰC HÀNH SIÊU ÂM TIM CƠ BẢN  ( Essential Echocardiography: A Practical Handbook ) .Đây là hướng dẫn thực hành hàng đầu để tim hiểu về siêu âm tim mạch. Sự kết hợp hoàn hảo giữa giải phẫu và sinh lý học, văn bản này bao gồm các công nghệ hình ảnh học tim mạch mới nổi , những tiến bộ trong công nghệ siêu âm, cũng như các kỹ thuật mới và các ứng dụng của siêu âm tim.

Đây là một cuốn giáo trình về siêu âm tim cơ bản bao gồm tất cả các khía cạnh của siêu âm tim. … Sách hướng đến tất cả những ai quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng cần thiết hoặc giải thích hình ảnh siêu âm tim bao gồm cả sinh viên, bác sĩ siêu âm, nghiên cứu sinh tim mạch và các chuyên gia siêu âm tim mạch. … Một cuốn sách rất thích hợp như là một văn bản mặc định cho học viên và là một tham khảo lý tưởng để bồi dưỡng kỹ năng cho việc thực hành lâm sàng.

SỔ TAY THỰC HÀNH SIÊU ÂM TIM CƠ BẢN

TÓM TẮT

Essential Echocardiography: A Practical Handbook

Scott D. Solomon

Price :  $170.34 USD

Hardcover: 472 pages

Publisher: Humana Press; 2007 edition (November 10, 2006)

Language: English

ISBN-10: 158829322X

ISBN-13: 978-1588293220

Product Dimensions: 8.5 x 1 x 11 inches

Shipping Weight: 4.4 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment