Thử tác dụng của interleukin-2 trên tế bào hình thành hoa hồng e ở người bị bệnh phong thể ác tính

Thử tác dụng của interleukin-2 trên tế bào hình thành hoa hồng e ở người bị bệnh phong thể ác tính

Tên bài báo:Thử tác dụng của interleukin-2 trên tế bào hình thành hoa hồng e ở người bị bệnh phong thể ác tính

Tác giả:    Vũ Triệu An, Phan Thu Anh, Nguyễn Kim Minh, Tạ Thị Mến

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1988    Số:    2            Trang:    14-17

Tóm tắt:    

Mục đích: xác định xem IL-2 có tác dụng lên số lượng các recepter bề mặt của tế bào lympho bệnh phong hay không. Đối tượng: tế bào lympho của 20 bệnh nhân phong thể ác tính và cận ác tính đang được điều trị bằng DDS tại trại phong Iana (Ban Mê Thuột). Phương pháp: Thử nghiệm xác định tính chất của IL-2. Thử nghiệm xác định tác dụng của IL-2 trên tế bào limphô tạo hoa hồng E của bệnh nhân phong. Kết quả: IL-2 có khả năng bất tử hóa tế bào limpho nuôi cấy trên 28 ngày liền (có thể kéo dài thêm nếu thêm kích thích bằng Cona). Nó có tác dụng làm tăng số tế bào tạo roset E ở người thường nhưng nhiều một cách có ý nghĩa ở những tình trạng suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào như bệnh nhân phong. Số lượng tế bào tạo roset E sẵn càng giảm thì tác dụng hồi phục của IL-2 càng mạnh, nhất đối với tế bào tạo roset hoạt động và sau khi bị ức chế bởi theophilin.

Thử tác dụng của interleukin-2 trên tế bào hình thành hoa hồng e ở người bị bệnh phong thể ác tính

Leave a Comment