Thực trạng bệnh răng miệng và một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nam Định năm 2019-2020

Thực trạng bệnh răng miệng và một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nam Định năm 2019-2020

Thực trạng bệnh răng miệng và một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nam Định năm 2019-2020
Nguyễn Hữu Bản1, Đào Anh Sơn2, Vũ Mạnh Tuấn2, Nguyễn Thị Thúy Hạnh3
1 PC11-Công An tỉnh Nam Định
2 Đại học Y Hà Nội
3 Đại hoc Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mô tả thực trạng bệnh răng miệng và phân tích một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Nam Định năm 2019-2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 843 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Nam Định. Chọn chủ đích 03 vùng miền và chọn ngẫu nhiên mỗi vùng miền của tỉnh Nam Định là 2 đơn vị, trong mỗi đơn vị đã chọn, chọn mẫu toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an của mỗi đơn vị. Thông tin được thu thập bằng bộ câu hỏi, thông qua hỏi trực tiếp và khám lâm sàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có 803 người (chiếm 95,2%) mắc bệnh răng miệng, trong đó 766 (chiếm 90,8%) bị sâu răng và 797 người (chiếm 94,5%) bị bệnh quanh răng. Các yếu tố liên quan đến bệnh răng miệng bao gồm trình độ học vấn, kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng, làm việc theo ca, vị trí công tác và đảm nhiệm công việc. Kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng còn khá hạn chế, nên cần đưa chương trình giáo dục truyền thông và hướng dẫn vệ sinh răng miệng, biện pháp dự phòng bệnh răng miệng cũng như khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ công an.

Bệnh  răng  miệng  là  bệnh  tổn  thương  cả phần tổ chức cứng của răng và các tổ chức quanh răng, bệnh lý răng miệng bao gồm chủ yếu phổ biến là bệnh sâu răng và bệnh quanh răng, trong đó bệnh quanh răng gồm bệnh viêm lợi  và  viêm  quanh  răng,  bệnh  răng  miệng  là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi.¹ Trên thế giới tỷ lệ người mắc bệnh răng miệng chiếm tỷ lệ cao từ 60 đến gần 100% dân số, trong đó thì bệnh sâu răng chiếm tỷ lệ từ 50 đến 97% dân số và bệnh quanh răng từ 78 đến 98% dân số.2-4 Một số nghiên cứu trong nước cho thấy tỷ lệ bệnh răng miệng từ 50 đến 100%, trong đó bệnh sâu răng  từ  50  đến  99%  và  bệnh  quanh  răng  từ 90 đến 100% ở người trưởng thành.⁵ Một số nghiên cứu về bệnh răng miệng ở lực lượng công an trên thế giới cho thấy tỷ lệ mắc bệnh răng miệng ở cán bộ chiến sĩ công an là từ 50 đến 100%, trong đó có tỉ lệ bệnh sâu răng từ 70% đến 80% và tỷ lệ bệnh quanh răng là từ 75 đến 100%.6-8 Một nghiên cứu ở trong nước về bệnh răng miệng ở chiến sĩ nghĩa vụ trong công an cho thấy tỉ lệ mắc bệnh răng miệng là từ 80 đến 90%, trong đó bệnh sâu răng là 80%, bệnh quanh răng là 90%.

Thực trạng bệnh răng miệng và một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nam Định năm 2019-2020

Leave a Comment