THỰC TRẠNG CHẤP HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ TRUNG ƯƠNG VÀ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

THỰC TRẠNG CHẤP HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ TRUNG ƯƠNG VÀ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

THỰC TRẠNG CHẤP HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ TRUNG ƯƠNG VÀ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Nguyễn Văn Thuận1; Nguyễn Thanh Bình2
Phan Thị Hòa3; Ngô Xuân Trình3
TÓM TẮT
Mục tiêu: mô tả thực trạng chấp hành một số quy định thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc thuộc thành phố trung ương và khu vực miền núi phía Bắc (2017 – 2018). Đối tượng vàphương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang 80 nhà thuốc (40 nhà thuốc thuộc khu vực thành phố lớn tuyến trung ương và 40 nhà thuốc thuộc khu vực miền núi). Thu thập số liệu, đánh giá việc chấp hành một số quy định thực hành tốt nhà thuốc thông qua quan sát bằng bảng kiểm thiết kế sẵn. Kết quả: thực hiện quy định nhân sự chung của nhà thuốc hai khu vực đạt tỷ lệ thấp (5,0 – 56,3%). Cơ sở vật chất nhà thuốc đạt khá (57,5 – 98,8%). Thiết bị bảo quản tại nhà thuốc đạt tỷ lệ sử dụng thấp (có thiết bị: 85,0 – 98,8%; thiết bị đang hoạt động: 20,0 – 77,5%).Hồ sơ sổ sách tại nhà thuốc đạt thấp (có hồ sơ sổ sách: 85,9 – 96,2%; ghi chép, theo dõi đầy đủ: 17,9 – 96,2%). Sắp xếp tại khu vực trưng bày và bảo quản đạt thấp (37,5 – 63,8%). Điểm trung bình thực hiện một số quy định thực hành tốt nhà thuốc của nhóm nhà thuốc thuộc thành phố trung ương (16,1 ± 2,89) cao hơn so với nhóm nhà thuốc khu vực miền núi (14,73 ± 2,43), khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: tỷ lệ nhà thuốc chung của hai khu vực chấp hành quy định thực hành tốt nhà thuốc nhìn chung ở mức độ thấp. Các nhà thuốc thuộc thành phố trung ương chấp hành quy định thực hành tốt nhà thuốc cao hơn khu vực miền núi. Do đó, khi xây dựng các biện pháp cải thiện điểm thực hành tốt nhà thuốc, cần quan tâm hơn đến nhóm nhà thuốc tại miền núi.

THỰC TRẠNG CHẤP HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ TRUNG ƯƠNG VÀ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Leave a Comment