THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TẠI BA HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TẠI BA HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TẠI BA HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2020
Nguyễn Thùy Linh1*, Nguyễn Quốc Tiến2, Trần Thị Khuyên2

Mục tiêu: Thực trạng điều kiện vệ sinh, chất lượng nước tại các trạm cấp nước nông thôn 03 huyện, thành phố Hải Phòng.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trạm cấp nước nông thôn tại 03 huyện Thủy nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng.
Kết quả: Tỷ lệ các trạm cấp nước trong nghiên cứu chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh còn khá cao trong đó có tới 62% các trạm cấp nước không có biển báo giới hạn khu vực bảo vệ, vệ sinh nguồn nước; 46,5% trạm thiếu bộ phận chắn rác tại điểm thu nước và 1,4% các trạm còn công trình xây dựng trong khu vực bảo vệ. Tỷ lệ mẫu nước sau xử lý đạt về tất cả các thông số trong nghiên cứu là 69%. Tỷ lệ mẫu nước thành phẩm đạt về các thông số vi sinh vật nhóm A (Coliform; E.coli) tại huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng đạt 100%, trong khi đó tỷ lệ này tại huyện Thủy Nguyên chỉ đạt 94,9%.

Từ năm 2016, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu “hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế” [6], Hải Phòng hàng năm đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các trạm cấp nước nông thôn tại các huyện ngoại thành, nhằm đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân ở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng chống dịch bệnh. Nghiên cứu đánh giá điều kiện vệ sinh tại các trạm cấp nước nông thôn, chất lượng nước nguyên liệu và nước sau xử lý cũng như công tác quản lý, kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm đạt, duy trì chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn, cải thiện chất lượng cuộc sống
cho người dân là cần thiết. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng điều kiện vệ sinh, chất lượng nước tại các trạm cấp nước nông thôn 03 huyện, thành phố Hải Phòng” nhằm mục tiêu:
Mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh và chất lượng nước tại các trạm cấp nước nông thôn tại ba huyện thuộc thành phố Hải Phòng năm 2020.

https://thuvieny.com/thuc-trang-dieu-kien-ve-sinh-va-chat-luong-nuoc-tai-cac-tram-cap-nuoc-nong-tho/

Leave a Comment