THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN TỈNH NĂM 2015 – 2016

THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN TỈNH NĂM 2015 – 2016

THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN TỈNH NĂM 2015 – 2016
Đàm Thương Thương1; Nguyễn Thanh Hà2; Trần Văn Tuấn3
TÓM TẮT
Mục tiêu: mô tả thực trạng phát sinh và công tác quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện tại Việt Nam từ 2015 – 2016. Phương pháp: nghiên cứu hồi cứu có phân tích trên 92 bệnh viện. Kết quả: lượng chất thải y tế trung bình 1,769 ± 1,022 kg/giường bệnh/ngày, trong đó lượng chất thải thông thường 1,53 ± 0,83 kg/giường bệnh/ngày (86,49%); lượng chất thải lây nhiễm 0,224 ± 0,15 kg/giường bệnh/ngày (12,66%), lượng chất thải nguy hại không lây 0,015 ± 0,042 kg/giường bệnh/ngày (0,85%). Không có sự khác biệt về trung bình tỷ lệ phát sinh chất thải rắn nguy hại theo tuyến bệnh viện với p > 0,05. Đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường cũng như công tác quan trắc môi trường của các bệnh viện tuyến trung ương tốt hơn tuyến tỉnh. 100% bệnh viện tuyến trung ương có đăng ký phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường và bệnh viện tuyến tỉnh là 96,6%.
Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện quan trắc môi trường theo đúng quy định của các bệnh viện tuyến trung ương về nội dung và tần suất là 88,2%, còn bệnh viện tuyến tỉnh đạt 65,5%. Kết luận: có sự khác biệt về trung bình tỷ lệ phát sinh chất thải y tế giữa các tuyến bệnh viện. Thực hiện công tác quản lý chất thải y tế tại tuyến trung ương tốt hơn tuyến tỉnh. Các bệnh viện tuyếntrung ương và tuyến tỉnh cần tăng cường công tác đào tạo cho nhân viên, cán bộ y tế về côngtác quản lý chất thải rắn y tế, đồng thời thực hiện quan trắc môi trường đầy đủ các thông sốtrong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường.

THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN TỈNH NĂM 2015 – 2016

Leave a Comment