Thực trạng tiếp cận và nhu cầu truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông tại huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Thực trạng tiếp cận và nhu cầu truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông tại huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Thực trạng tiếp cận và nhu cầu truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông tại huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Luận văn thạc sĩ y học Thực trạng tiếp cận và nhu cầu truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông tại huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
…………………………………………………………………………………………….1
CHƢƠNG 1
.
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
…………………………………………………….3
1.1. Một số khái niệm được sử dụng trong nghiên cứu. ………………………… 3
1.2 Thực trạng tiếp cận truyền thông trong việc tìm kiếm thông tin về
SKSS của học sinh trung học phổ thông:…………………………………………… 10
1.3 Nhu cầu cung cấp thông tin và truyền thông về sức khỏe sinh sản
của học sinh THPT…………………………………………………………………………. 17
1.4. Một số chính sách liên quan đến công tác truyền thông giáo dục
SKSS cho vị thành niên…………………………………………………………………… 22
1.5. Đặc điểm địa lý, kinh tế – xã hội của huyện đảo Vân Đồn …………….. 23
CHƢƠNG 2.
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
……………………………………..26
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ………………………………………………. 26
2.2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………….. 26
2.4 Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu……………………………………………… 27
2.5. Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin ……………………………………….. 28
2.6. Biến số nghiên cứu …………………………………………………………………… 28
2.7. Quản lý và phân tích số liệu………………………………………………………. 29
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ………………………………………………. 31
CHƢƠNG 3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
………………………………………………..32
3.1. Thông tin về đối tượng nghiên cứu …………………………………………….. 32
3.2 Thực trạng tiếp cận truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh.. 35
3.3. Nhu cầu truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học
phổ thông tại địa bàn nghiên cứu ……………………………………………………… 46
CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN
……………………………………………………………………….54
4.1. Một số thông tin về đối tượng nghiên cứu …………………………………… 54
4.2. Thực trạng tiếp cận truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh. 56
4.3. Nhu cầu truyền thông về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học
phổ thông tại địa bàn nghiên cứu ……………………………………………………… 62
4.4. Hạn chế của nghiên cứu ……………………………………………………………. 67
KẾT LUẬN
………………………………………………………………………………………………69
KHUYẾN NGHỊ
………………………………………………………………………………………71
PHỤ LỤC 1
………………………………………………………………………………………………79
PHỤ LỤC 2
………………………………………………………………………………………………81
PHỤ LỤC 3
………………………………………………………………………………………………95
PHỤ LỤC 4
………………………………………………………………………………………………97
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (n = 197) ………………………………32
Bảng 3.2. Một số thông tin về mối quan hệ với bạn thân của học sinh……………33
Bảng 3.3. Đặc điểm gia đình học sinh………………………………………………………….34
Bảng 3.4. Thực trạng tiếp cận các phương tiện truyền thông …………………………35
Bảng 3.5. Các loại thông tin về sức khỏe sinh sản mà học sinh biết đến…………36
Bảng 3.6. Sự phù hợp của những nội dung SKSS đã biết với lứa tuổi ……………37
Bảng 3.7. Nguồn cung cấp thông tin về SKSS học sinh tiếp cận ……………………38
Bảng 3.8. Thời điểm học sinh tiếp cận các nội dung về sức khỏe sinh sản ……..39
Bảng 3.9. Địa điểm học sinh tiếp cận các nội dung về sức khỏe sinh sản ……….40
Bảng 3.10. Sự chủ động trong tiếp cận các thông tin về sức khỏe sinh sản……..41
Bảng 3.11. Lý do không chủ động tiếp cận các thông tin về sức khỏe sinh sản
của học sinh ……………………………………………………………………………………………….43
Bảng 3.12. Mức độ khó khăn khi tiếp cận các thông tin về sức khỏe sinh sản của
học sinh……………………………………………………………………………………………………..44
Bảng 3.13.Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản trong nhà trường …………..44
Bảng 3.14. Sự cần thiết của việc cung cấp thông tin về SKSS cho học sinh……46
Bảng 3.15. Các nội dung về SKSS học sinh mong muốn nhận (n=197) …………46
Bảng 3.16. Nguồn phương tiện truyền thông về sức khỏe sinh sản học sinh muốn
nhận (n=197) ……………………………………………………………………………………………..47
Bảng 3.17. Đối tượng muốn chia sẻ – xin tư vấn về SKSS (n=197)………………..48
Bảng 3.18. Hình thức cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản tại trường học mà
học sinh mong muốn…………………………………………………………………………………..49
Bảng 3.19. Tần suất cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản ở trường học học
sinh mong muốn…………………………………………………………………………………………50
Bảng 3.20. Mong muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về sức khỏe
sinh sản của học sinh ………………………………………………………………………………….51
Bảng 3.21. Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa (n =144)……………………….51
Bảng 3.22. Địa điểm cung cấp thông tin SKSS học sinh mong muốn…………….52
(n =144) …………………………………………………………………………………………………….52
Bảng 3.23. Sản phẩm tài liệu truyền thông về Sức khỏe sinh sản học sinh mong
muồn nhận …………………………………………………………………………………………………53

Leave a Comment