Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I và đề xuất giải pháp

Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I và đề xuất giải pháp

Luận văn chuyên khoa II Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I và đề xuất giải pháp.Trong hệ thống y tế ở các Quốc gia, bệnh viện chiếm một vị trí quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bệnh viện là nơi chẩn đoán và điều trị bệnh tật, nơi tiến hành các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các nghiên cứu y sinh học. Trong các chức năng của bệnh viện, chức năng khám bệnh, chữa bệnh đƣợc xem là chức năng quan trọng nhất. Hệ thống bệnh viện ở Việt Nam phân thành các tuyến nhƣ bệnh viện tuyến Trung ƣơng, bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện. Các bệnh viện tuyến huyện là đơn vị y tế gần dân nhất tham gia giải quyết 80% nhƣ cầu khám chữa bệnh của ngƣời dân [38]. Ngoài ra còn có hệ thống y tế ngành trong đó có các bệnh viện ngành, các bệnh viện quân y…


Bệnh viện Quân y 91 – Quân khu I (QKI) là bệnh viện đa khoa hạng 2, nằm trên địa bàn thị xã Phổ Yên, đƣợc thành lập từ ngày 12 tháng 9 năm 1965 do nhu cầu phục vụ Quân đội bảo vệ các tỉnh phía Bắc thuộc tuyến đƣờng chiến lƣợc quốc lộ số 3 và các đơn vị chủ lực phía bắc sông Hồng [8] , [20], [44]. Đến nay bệnh viện là một trong hai bệnh viện tuyến cuối của Q  , đƣợc biên chế 140 giƣờng điều trị cho Quân đội và chính sách. Ngoài ra bệnh viện Quân y 91 còn tham gia KCB cho bệnh nhân có BHYT và dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, nên số giƣờng triển khai trên thực tế là 290 giƣờng bệnh. Hàng năm bệnh viện luôn bảo đảm công tác cấp cứu, KCB cho bộ đội QK  và các đơn vị theo tuyến quân y. Ngoài ra bệnh viện còn KCB cho các đối tƣợng BHYT và nhân dân trong vùng lân cận thị xã Phổ Yên. Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất lƣợng KCB phục vụ ngƣời bệnh.
Nhìn chung, do mang những t nh đặc thù trên nên các bệnh viện Quân đội hiện nay vẫn tồn tại những vấn đề nhƣ thiếu cán bộ chuyên môn phù hợp với nhu cầu sức khỏe nhân dân trong khi nguồn tài chính hạn hẹp Về tổ chức quản lý phải điều hành bộ máy cồng kềnh, nhiều ban ngành mang đặc thù2
Quân đội dẫn đến thiếu hụt nhân lực làm chuyên môn. Cán bộ nhân viên thì quen đƣợc sống trong môi trƣờng bao cấp, nên ít năng động và thích nghi chậm với xu hƣớng phát triển của xã hội [29], [24]. Vì vậy vấn đề đặt ra là thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại  ệnh viện Quân Y 91, Quân khu I hiện nay ra sao? yếu tố nào ảnh hƣởng đến tổ chức hoạt động khám chữa bệnh của  ệnh viện và giải pháp nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu   tƣơng lai?
Để trả lời các câu hỏi nêu trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I và đề xuất giải pháp”, nhằm các mục tiêu sau:
1. Đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân  hu I nă  2015.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I

MỤC LỤC Luận văn chuyên khoa II Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I và đề xuất giải pháp
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
Chƣơng 1. T N  QU N T   L  U…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1.1. Một số khái niệm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1.2. Phân loại bệnh viện………………………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.
1.3. Tình hình tổ chức và hoạt động khám chữa bệnh tại Việt Nam hiện nay………………….3
1.4. Chất lƣợng dịch vụ y tế và chất lƣợng dịch vụ khám, chữa bệnh ở Việt
Nam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1.5. Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng bệnh viện…………………………………………………………………………………………………………………9
1.6. Tình hình tổ chức và hoạt động khám chữa bệnh trong bệnh viện quân đội
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1.7. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động khám chữa bệnh tại  ệnh viện
của Việt Nam nói chung và  ệnh viện Quân đội nói riêng………………………………………………17
1.8. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh tại các bệnh viện
của Việt Nam nói chung và bệnh viện Quân đội nói riêng………………………………………………….21
1.9. Sự hài lòng của ngƣời bệnh……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
Chƣơng 2. ĐÔ  TƢỢN  V  PHƢƠN  PHÁP N H ÊN CỨU…………………………………………..28
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu……………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2.4.  h a cạnh đạo đức trong nghiên cứu………………………………………………………………………………………………………………………………….34
Chƣơng 3.   T QU  N H ÊN CỨU……………………………………………………………………………………………………………………………………………35
3.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động khám chữa bệnh của  ệnh viện Quân Y
91, Quân khu   năm 2015…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
3.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh
viện Quân Y 91……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh tại bệnh viện
Quân Y 91………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..607
Chƣơng 4.   N LUẬN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
4.1. Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện Quân Y 91 …. 62
4.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh
viện Quân Y 91……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4.3. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh tại bệnh viện
Quân Y 91………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
  T LUẬN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
 HUY N N HỊ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
T   L  U TH M  H O ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHỤ LỤC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Tình hình nhân lực chung về  ệnh viện………………………………………………………………………………………………36
Bảng 3.2. Phân bố nhân lực tại các khoa, ban…………………………………………………………………………………………………………………37
Bảng. 3.3.Tỷ lệ bác sỹ / giƣờng bệnh, bác sỹ / điều dƣỡng…………………………………………………………………38
Bảng 3.4. Nhu cầu đào tạo và dự kiến tuyển dụng cán bộ của bệnh viện………………38
Bảng 3.5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh ph  của bệnh viện………………………………………………39
Bảng 3.6. Thực trạng phòng làm việc của một số khoa, ban……………………………………………………………41
Bảng 3.7. Danh mục trang thiết bị một số khoa so với quy định của  ộ Y tế/
 ộ Quốc phòng……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
Bảng 3.8. Tình hình tài ch nh của  ệnh viện……………………………………………………………………………………………………………………43
Bảng 3.9. Đánh giá chất lƣợng chung  ệnh viện theo quy chuẩn…………………………………………44
Bảng 3.10. Thực trạng danh mục kỹ thuật so với quy định…………………………………………………………………45
Bảng 3.11. Tình trạng không thực hiện đƣợc kỹ thuật theo phân tuyến……………………46
Bảng 3.12. Tình hình áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật vƣợt tuyến…………………………………………46
Bảng 3.13.  ết quả hoạt động khám chữa bệnh năm 2015………………………………………………………………….47
Bảng 3.14.  ết quả hoạt động khám chữa bệnh cho ngƣời có thẻ bảo hiểm y tế………..48
Bảng 3.15. Thông tin chung của đối tƣợng nghiên cứu là ngƣời bệnh………………………..48
Bảng 3.16. Đánh giá của ngƣời bệnh về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại
bệnh viện………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
Bảng 3.17. Đánh giá của ngƣời bệnh về sự minh bạch thông tin và thủ tục
khám chữa bệnh điều trị………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
Bảng 3.18. Đánh giá của ngƣời bệnh về cơ sở vật chất và phƣơng tiện phục
vụ ngƣời bệnh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
Bảng 3.19. Đánh giá của ngƣời bệnh thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn
của nhân viên y tế………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
Bảng 3.20. Đánh giá của ngƣời bệnh về kết quả cung cấp dịch vụ của bệnh
viện…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..549
Bảng 3.21. Đánh giá chung về sự hài lòng của ngƣời tham gia nghiên cứu khi
sử dụng dịch vụ y tế tại viện Quân y 91………………………………………………………………………………………………55
Bảng 3.22.  hả năng quay lại bệnh viên Quân y 91 nếu có nhu cầu khám và
điều trị của ngƣời tham gia nghiên cứu…………………………………………………………………………………………………56
Bảng 3.23. Ý kiến của ngƣời tham gia nghiên cứu nhằm cải thiện việc nâng
cao chất lƣợng dịch vụ y tế……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

Luận văn chuyên khoa II Thực trạng tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Quân Y 91, Quân khu I và đề xuất giải pháp

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment