Thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về chấn thương ở sinh viên trường Đại học Y Thái Nguyên

Thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về chấn thương ở sinh viên trường Đại học Y Thái Nguyên

Tên bài báo:Thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về chấn thương ở sinh viên trường Đại học Y Thái Nguyên

Tác giả:    Trịnh Xuân Đàn

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    1    Tập:    534    Trang:    85-88

Tóm tắt:    

Điều tra trên 781 sinh viên Trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2004. Tỷ lệ chấn thương ở sinh viên là 6,9%, kiến thức phòng tránh chấn thương (PTCT) mức độ đạt yêu cầu chưa cao (79,8%), thái độ PTCT mức đạt yêu cầu còn rất thấp (23,8%), thực hành PTCT mức đạt yêu cầu còn rất thấp (31,9%). Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng chấn thương: liên quan đến thực trạng chấn thương (như khối lớp, quan niệm và thực hành PTCT), liên quan đến thực hành PTCT (như lứa tuổi, khối lớp, dân tộc, thái độ đối với chấn thương, mức độ thái độ của sinh viên đối với chấn thương), liên quan đến kiến thức PTCT (nhóm tuổi, khối lớp, giới, dân tộc, quan điểm của sinh viên về chấn thương).

Thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về chấn thương ở sinh viên trường Đại học Y Thái Nguyên

Leave a Comment