THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH CHUYỂN NHÂN LỰC Y TẾ

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH CHUYỂN NHÂN LỰC Y TẾ

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH CHUYỂN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TUYẾN HUYỆN VÀ TUYẾN TỈNH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2017-2019
Nguyễn Đăng Vững1, Cao Đức Phương2, Trần Thị Thanh Thủy3, Nguyễn Tuấn Hưng3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế
3 Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Điều tra toàn bộ nhân lực y tế dịch chuyển tại 17 cơ sở khám chữa bệnh công lập của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2019 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dịch chuyển nhân lực y tế tại các cơ sở trên tuyến huyện và tuyến tỉnh. Chọn mẫu điều tra toàn bộ văn bản liên quan đến nhân lực y tế gồm văn bản về thu hút nhân lực, toàn bộ biểu mẫu thống kê nhân lực y tế của 17 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy từ năm 2017 đến năm 2019, phần lớn nhân lực chuyển đi là bác sĩ ở cơ sở y tế công lập khá phổ biến. Việc tuyển dụng chủ yếu Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được tuyển dụng nhiều nhất.

Nhân lực y tế (NLYT) là yếu tố cơ bản cho mọi thành tựu y tế, quyết định toàn bộ số lượng cũng như chất lượng cáchoạt động và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hệ thống bệnh viện tại Việt Nam bao gồm cả bệnh viện công và bệnh viện tư,  trong  đó,  các  bệnh  viện  công  đóng  vai  trò chính trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bệnh viện công ở Việt Nam được chia thành ba tuyến trung ương (39 bệnh viện); tuyến tỉnh (492 bệnh viện) và tuyến huyện (645 bệnh viện), ngoài ra còn có 72 bệnh viện Bộ,  ngành.  Bên  cạnh  các  bệnh  viện  công,  cả nước còn có 306 bệnh viện tư, hầu hết nằm ở khu  vực  thành  thị.1Việt  Nam  có  trên  400.000 cán bộ y tế (CBYT) làm việc trong hệ thống y tế công2. Sự phát triển nhanh chóng của của các khu vực đô thị cùng với sự phát triển nhanh của hệ thống y tế ngoài công lập đã đưa đến những điều kiện khác biệt về môi trường làm  việc  và thu nhập giữa CSKCB CL và NCL. Xu hướng  này sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu CBYT công tác tại các vùng nông thôn, vùng khó khăn, liên quan xấu tới việc duy trì và phát triển các dịch vụ y tế có chất lượng, dễ tiếp cận cho hơn 70% dân số Việt Nam. Thái Nguyên hiện có 03 bệnh viện tuyến tỉnh, 3bệnh việntuyến huyện, 6 trung tâm y tế 2  chức  năng,  5  bệnh  viện  chuyên  khoa và  hệ thống  y  tế  phát  triển  nhanh.7Việc  thiếu  hụt NLYT phổ biến ở CSKCBtuyến huyện và tuyến tỉnh do nhiều NLYT như bác sỹ xin nghỉ việc để chuyển sang CSKCBNCL. Trước những yêu cầu này,chúng tôi tiến hành nghiên cứu:Thực trạng và một số yếu tố liên quan đếndịch chuyển nhân lực y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến huyện và tuyến tỉnh của tỉnh Thái Nguyên,giaiđoạn2017-2019.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
NLYT, Cở sở y tế công, Y tế tư nhân, Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo
1. World Health Organization. Bệnh viện tại Việt Nam. 2020; https://www.who.int/ vietnam/vi/ health-topics/hospitals. Accessed 28/04, 2020. 
2. World Health Organization. Tổng quan quốc gia về nhân lực y tế Việt Nam. Vol 2020. Hanoi: WHO Press; 2018. 
3. Bộ Y tế, Nhóm đối tác Y tế. Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2010. 
4. Viện Chiến lược và Chính sách y tế. Đánh giá thực trạng dịch chuyển cán bộ y tế từ các cơ sở y tế công lập ra ngoài công lập từ nông thôn về thành thị và đề xuất giải pháp khắc phục. Hà Nội: Viện Chiến lược và Chính sách y tế; 2018. 
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Thái Nguyên.2020. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment