Thực trạng việc tuân thủ kỹ thuật hút đờm hở trên bệnh nhân có đặt nội khí quản/ mở khí quản của điều dưỡng tại khoa hồi sức nội thần kinh, BV Việt Đức từ t3-5/2018/ Nguyễn Thị Thiên Trang
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………………………….. 3
1.1.
Sơ lƣợc giải phẫu, sinh lý hệ hô hấp……………………………………………………………………..3
1.2.
Hút đờm dãi ………………………………………………………………………………………………………4
1.3.
Các vấn đề khi hút đờm ở bệnh nhân thởmáy ………………………………………………………..6
1.4.
Một số lƣu ý về nội khí quản, mở khí quản ……………………………………………………………7
1.5.
Một số yếu tố ảnh hƣởng …………………………………………………………………………………….7
1.6.
Một số nghiên cứu về thực hành điều dƣỡng………………………………………………………..10
1.7.
Một số thông tin về khoa Hồi sức Nội thần kinh…………………………………………………..11
CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………….. 13
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu………………………………………………………………………………13
2.2. Đối tƣợng nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………13
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….13
2.4. Các biến số, chỉ số nghiên cứu…………………………………………………………………………………..14
2.5. Phƣơng pháp thu thập số liệu…………………………………………………………………………………….14
2.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu ………………………………………………………………………………………..14
2.7. Phƣơng pháp đánh giá………………………………………………………………………………………………14
2.8. Hạn chế của nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………15
2.9. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………………………………………15
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………………. 16
3.1.
Thông tin của đối tƣợng nghiên cứu……………………………………………………………………16
3.2.
Đánh giá thực hiện quy trình ……………………………………………………………………………..19
3.3.
Một số yếu tố ảnh hƣởng đến việc tuân thủ quy trình ……………………………………………24
CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN……………………………………………………………………………………… 29
4.1.
Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu ………………………………………………………….29
4.2.
Đánh giá thựchiện quy trình ………………………………………………………………………………31
4.3.
Một số yếu tố ảnh hƣởng đến việc tuân thủ quy trình ……………………………………………36
CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 39
CHƢƠNG 6. KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………… 40
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1.
Số cơ hội quan sát trên một điều dƣỡng……………………………………16
Bảng 3.2.
Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu ………………………………………..16
Bảng 3.3.
Chuẩn bị dụng cụ ………………………………………………………………….19
Bảng 3.4.
Chuẩn bị bệnh nhân……………………………………………………………….20
Bảng 3.5.
Quá trình thực hành……………………………………………………………….21
Bảng 3.6
. Thu dọn và kết thúc quy trình …………………………………………………23
Bảng 3.7.
Ảnh hƣởng của giới tính ………………………………………………………..24
Bảng 3.8.
Ảnh hƣởng của thâm niên công tác…………………………………………..25
Bảng 3.9.
Ảnh hƣởng của trình độ chuyên môn………………………………………..26
Bảng 3.10
. Ảnh hƣởng của thời gian thực hiện công việc ………………………… 27
Bảng 3.11.
Ảnh hƣởng của kiểu thở của bệnh nhân…………………………………..27

Luận văn tốt nghiệp :Thực trạng việc tuân thủ kỹ thuật hút đờm hở trên bệnh nhân có đặt nội khí quản/ mở khí quản của điều dưỡng tại khoa hồi sức nội thần kinh, BV Việt Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *