Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh đến khám vả điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân dân 115 vả bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu

Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh đến khám vả điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân dân 115 vả bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu

Luận án Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân dân 115 vả bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu.Động kinh là một trong những bệnh thường gặp trong thần kinh học, tỉ lệ màc bệnh trong dàn số’ chung khoàng tư 4-10/1000 [1], [2],[3], [5], [7], [8], [9] và đườc sự quan tàm cUà cà càc nhà Thần kinh và càc nhà tàm thần hoc. Tuy nhiên, tàc đông quà lài giữà càc bệnh thàn kinh và tàm thàn chưà đườc tìm hiểu mot càch sàu rông. Trong mot bài bào cuà tàp chí Nệurology nàm 2000, Pricệ, Adàms, và Coylệ đà khào sàt vấn đệ này. Sự liện quàn làm sàng giữà roi loàn hành vi, roi loàn khí sàc, tràm càm ờ bệnh nhàn đong kinh vàn con đườc tiếp tục nghiện cứu [67].

Hypocràtệ là người đàu tiện mo tà sự liện quàn giữà đong kinh và tràm cảm vảo thế kỷ thứ nam trước cong nguyên: “Trầm uất thong thường trở thành đong kinh và đong kinh- tràm uết. Bệnh nào đườc xàc định thích hờp hờn thì hường vào bệnh đo; nấu ành hường đấn cờ thệ thì là đong kinh, con nấu ành hường lện trí tuê thì đó lả trảm cảm” [76].
Tràm càm và lo àu là những biểu hiện thường gàp nhẩt ờ những bệnh nhàn đong kinh trường thành. Tỉ lệ vào khoàng 20-55% đoi vời bệnh nhàn co những cờn đong kinh tài diện, và 3-9% đoi vời bệnh nhàn đong kinh đườc kiệm soàt cờn đà đườc bào cào [67], trong nghiện cứu cuà Asàsi- Pooyà tài Hoà Ky thì tỉ lệ roi loàn tràm càm ờ bệnh nhàn đong kinh là 9,5% [19] và trong mot nghiện cưu khàc cuà Tệllệz-Zệntệno tài Cànàdà thì tỉ lệ trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh chung là 17,4% [111]. Chung ành hường đốn chết lường song và việc kiệm soàt cờn cuà bệnh nhàn.
Sự hiện diện của trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh dai dẳng là một trong những thay đội quan trong ảnh hựởng đến chất lựởng củộc sông, bảng ca độ tram trong va tan sộ” cởn giạt [75], [93]. Sộ vởi những bệnh nhan động kinh khộng tram cam thì những bệnh nhan động kinh cộ tram cam đi kệm cộ tan số’ cởn giật gia tang, giam sự hai lộng, that nghiệp nhiệủ hởn, dủng thuộc nhiệủ hởn. Chân độan va điệủ trị kịp thởi, khi cộ chỉ định, la qủan trộng chộ tình trang sức khộệ của hộ.Tủy nhiện, haủ hệt cac trựởng hởp tram cam ở những bệnh nhan nay đệủ khộng đựởc chân độan va điệủ trị [21].
Rộ”i lộan chức nang na ộ bộ, sự cộ lap vởi xa hội, khộ khan trộng nghệ nghiệp cộ thệ gộp phan va ộ sự gia tang tỉ lệ của những rơi lộan khí sac, tram cam, nhựng những cở chệ” chủyện biệt cộn chựa đựởc hiểủ hộan toan.
Trện thệ” giởi đa cộ một sộ” tac gia qủan tam đện tram cam va cac rội lộan tam than ở bệnh nhan động kinh, cac tac gia đa đựa ra một sộ” kệt qủa nghiện cựủ vệ van đệ nay. Tủy nhiên, những kệt qủa nay chựa đựởc tựởng ứng vởi nhaủ, cộ lệ la dộ cach chộn mẫủ, phựởng phap tiện hanh nghiện cựủ, cac công cụ sử dụng trong nghiên cứu… khác nhau.
Ở Việt Nam, đa cộ nhiệủ nghiện cựu vệ động kinh, tủy nhiện chựa cộ tac gia naộ qủan tam đện tram cam ở nhộm bệnh nhan nay. Nghiện cựủ của chủng tội vởi mộng mủộn gộp phan vaộ việc tìm hiểủ thệm vệ tram cam ở bệnh nhan động kinh.
Luận an này thực hiện để trả lời cho câu hỏi: “Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh đến khám vả điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân dân 115 vả bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu?”.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mỏ tà đậc điểm làm sàng đỏng kinh, tỉ lệ tràm câm và càc biểu hiện làm sàng cUà tràm càm ờ bệnh nhàn đỏng kinh đến khàm và điểu trị nỏi tru tài Khỏà Thàn kinh Bệnh viện Nhàn dàn 115 và Bệnh viện Chờ Rày từ 11-2008 đấn 8-2010.
2. Khàỏ sàt mỏi liện quàn cuà mỏt số’ yệu tố dàn số’ – xà hỏi, làm sàng và càn làm sàng vời tràm càm trện bệnh nhàn đỏng kinh.
KIEN NGHỊ
– Bệnh nhân động kinh nên được kham và sang lọc rối loạn trầm cảm sớm tại câc bệnh viện cũng như câc cô sô châm sốc sức khộệ bân đâu sâũ đố sê cố hướng chuyên đến khâm ợ chuyên khoâ phũ hợp đê giũp câi thiên chất lượng sống cũâ bênh nhân động kinh.
– Đối với câc bênh nhân đống kinh cố câc dâũ hiêũ nghi ngớ bị trâm câm, cân thực hiên câc têst thêố những tiêũ chũân chân đốân DSM- IV sân cố, cũng như đânh giâ đố nâng bâng bâng đânh giâ trâm câm Bêck đê chân đốân trâm câm chố bênh nhân đống kinh nhâm trânh nhưng ngũy cớ, bết lợi ânh hướng đên chết lượng sống cũâ hố (ngũy cớ tự sât cũâ bênh nhân, tâng viêc sử dũng thũốc).
– Cân tiấp tũc nghiên cưũ với mâũ vâ qũy mố lớn hớn đê khâng định câc kêt qũâ nghiên cưũ đâ nêũ trên.
DANH MỤC CÁC CONG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIA
1. Bảo Hùng, Nguyễn Hữu Công, Ngô Tích Linh (2011).
Khao sat mOt sO yeu to lien quan với trâm cam tren đOng kinh”. Yhọc thực hành, sô” 12 (798), tr. 38-41.
2. Bảo Hùng, Nguyễn Hữu Công, Ngô Tích Linh (2011). “Tan suất vả cảc biễù hiễn lảm sảng cùả trảm cảm trễn bễnh nhan đọng kinh”. Yhọc thực hành, sô” 12 (798), tr. 108-110.

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục cac chữ viết tat Danh mục cac bang va sờ đo
ĐẶT VAN ĐỀ 1
Chương 1: TONG QỤẶN TAI LIỀỤ 4
1.1. Sờ lườc vế động kinh 4
1.2. Nhưng vấn đế cờ ban vế tram cam 8
1.3. Tram cam trến bếnh nhan động kinh 15
Chương 2: ĐOI TƯỢNG VẶ PHƯƠNG PHẶP NGHIỀN CỨỤ 43
2.1. Thiết kế nghiến cưụ 43
2.2. Đối tường nghiến cưụ 43
2.3. Phường phap nghiến cưụ 45
Chương 3: KỀT QỤẶ NGHIỀN CƯỤ 61
3.1. Đặc điếm chụng cụa maụ nghiến cưụ 61
3.1.1. Đạc điếm vế dan số – xa hội cụa đối tường nghiến cứụ 61
3.1.2. Đăc điếm lam sang va can lam sang cụa đối tường nghiến c^ 65
3.2. Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 70
3.3. Những biêu hiện lảm sảng củả trảm cảm trên bệnh nhản động kinh 71
3.4. Mội liên quản giữả cảc biến số’ vả trảm cảm trên động kinh 74
Chương 4: BAN LUẬN 85
4.1. Đặc điêm chung củả đội tữỢng nghiên cứu 85
4.2. Tỉ lê trảm cảm trộng nhộm nghiên cứu 92
4.3. Những biêu hiên lảm sảng cuả trảm cảm trên bênh nhản động kinh 94
4.4. Mội liên quản giữả một sộ” yêu tộ” với trảm cảm trên bênh nhản động
kinh 99
KÊT LUẬN 118
KIÊN NGHỊ 120
DANH MUC CAC CONG TRÌNH NGHIÊN CỨU CUA TAC GIA TAI LIÊU THAM KHAO
PHU LUC

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment