Tìm hiểu vị thế trong tập thể của học sinh trung học phổ thông Nguyễn Du Hải Dương

Tìm hiểu vị thế trong tập thể của học sinh trung học phổ thông Nguyễn Du Hải Dương

Tên bài báo:Tìm hiểu vị thế trong tập thể của học sinh trung học phổ thông Nguyễn Du Hải Dương

Tác giả:    Nguyễn Thị Kiều Liên

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    526            Trang:    150-155

Tóm tắt:    

Tìm hiểu vị thế (VT) trong tập thể của học sinh (HS) lớp 12A, 12H, 10E, 10G ở Trường trung học phổ thông Nguyễn Du Hải Dương. VT của HS lớp 12A chia đều ở các dạng hoạt động khác nhau. VT cao của HS lớp 12H, 10E, 10G là tập trung ở hoạt động học tập. Đánh giá của HS lớp 12A và 12H về bầu không khí tâm lý (BKKTL) của lớp mình là thuận lợi; tất cả các đặc điểm đều thể đạt trên ngưỡng 1,5 tức là có thể hiện nhưng không thể hiện thường xuyên; những HS ở nhóm A đánh giá về BKKTL của lớp tốt hơn những HS ở nhóm B; sự đánh giá giữa hai nhóm HS là có tương quan nhưng không chặt chẽ (lớp 12A là R=0.6, lớp 12H là R=0.08). Đánh giá của HS lớp 10E về BKKTL của lớp mình là thuận lợi; những HS có vị thế cao đánh giá tốt hơn về BKKTL; tất cả 14 tiêu chí các em ở nhóm A đều đạt điểm cao hơn nhóm B, R=0.78 chứng minh sự đánh giá giữa 2 nhóm HS là có tương quan nhưng không chặt. Đánh giá của HS lớp 10G về BKKTL của lớp mình là thuận lợi; những HS có vị thế thấp đánh giá tốt hơn về BKKTL; R=-1.14 chứng tỏ giữa những HS có vị thế cao nhất và vị thế thấp nhất có sự đánh giá không tương quan nhau về BKKTL.

Tìm hiểu vị thế trong tập thể của học sinh trung học phổ thông Nguyễn Du Hải Dương

Leave a Comment