VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU ĐỘNG-TĨNH MẠCH ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI CHO SỐNG

VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU ĐỘNG-TĨNH MẠCH ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI CHO SỐNG

VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU ĐỘNG – TĨNH MẠCH ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI CHO SỐNG
Bs Hoàng Thị Vân Hoa1, Bs Nguyễn Xuân Hiền1, Bs Phan Anh Phương1, Bs Trần Văn Thảo1
1 Trung tâm điện quang- Bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giải phẫu động mạch- tĩnh mạch thận đoạn ngoài thận ở người sống cho thận trên CLVT 128
dãy và vai trò của MSCT trong đánh giá mạch thận đối chiếu với phẫu thuật
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 228 người sống cho thận, trong đó 180 người được mổ cho thận trong thời gian tháng 1-2018- 6-2020 tại BV Bạch Mai.
Kết quả: Động mạch thận phải thường xuất phát dưới bờ trên đốt sống L1chiếm 97,8%, thận trái xuất phát cao hơn hoặc ngang bằng chiếm 89,5%. ĐM thận có 1 ĐM bên phải 73,7%, bên trái 77,2% có động mạch thận phụ bên phải (26,3%) , bên trái 22,8%. Phân nhánh sớm bên phải 32,5%, bên trái 19,5% .Bên phải 82,5% NSCT có 1 TM, 15,8% NSCT có 2TM và có 3TM chiếm 1,8%, bên trái chủ yếu có 1 TM, chỉ có 4,4% có 2TM. Đường kính trung bình động mạch thận phải 5.8± 0,93mm, trái 5,95±0,84mm . Bất thường đường đi tĩnh mạch thận gặp các dạng đi sau động mạch chủ,có hai tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch
chạy xuống đổ gần ngã ba chủ chậu, TM thận trái bị kẹp giữa ĐMCB và ĐM MTTT. Khả năng phát hiện động mạch thận phụ, phân nhánh sớm, biến thể tĩnh mạch, bất thường đường đi có độ nhạy, đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính cao khi đối chiếu với phẫu thuật mở lấy thận ghép.
Kết luận: MSCT rất có giá trị trong đánh giá giải phẫu, biến thể, bất thường động mạch, tĩnh mạch thận đoạn ngoài thận ở
người cho sống. Đóng vai trò quan trọng trong phẫu thuật ghép thận, giúp các nhà phẫu thuật có bản đồ chi tiết về hệ mạch máu
để có kế hoạch lựa chọn thận ghép, cách phẫu thuật lấy thận, xử lý mạch ghép, góp phần thành công ghép thận. 

VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU ĐỘNG-TĨNH MẠCH ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI CHO SỐNG

Leave a Comment