XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU VI KHUẨN NHIỄM TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI KHU VỰC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU VI KHUẨN NHIỄM TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI KHU VỰC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU VI KHUẨN NHIỄM TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI KHU VỰC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TÓM TẮT
Đã tiến hành thu thập 214 mẫu nƣớc uống đóng chai để khảo sát thực trạng nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm  vệ  sinh  và  các  vi  khuẩn  gây  bệnh  nhƣ  Coliform,  Escherichia  coli  (E.  coli)  và Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). Kết quả đã xác định mẫu nƣớc uống đóng chai nhiễm Coliform  từ 75,0% đến 89,3%; chỉ tiêu E. coli từ 69,2% đến 78,6% và có từ 3,7% đến 13,0% mẫu nƣớc uống đóng chai không đạt quy định kỹ thuật về chỉ tiêu P. aeruginosa.Các chủng vi khuẩn phân lập đƣợc có các đặc tính sinh vật hóa học đặc trƣng, điển hình của giống, loài;  có  độc  lực  với  chuột  thí  nghiệm;  vi  khuẩn  E.coli  gây  chết  chuột  tới  65,0%;  vi  khuẩn P.aeruginosa gây chết 85,0% chuột thí nghiệm.

Ở  Việt  Nam,  các  quy  chuẩn  kỹ  thuật  về  an toàn vệ sinh  thực phẩm nói chung và nƣớc ăn uống nóiriêng đã đƣợc ban hành. Vài năm trở lại  đây,  trên địa  bàn Thành phố Thái Nguyêncó  rất  nhiều sản phẩm,  nhãn  hiệu  hàng  hóa nƣớc  uống  đóng  chai  lƣu  thông  không  rõ nguồn gốc xuất xứ, không đƣợc đăng ký tiêu chuẩn  chất  lƣợng  sản  phẩm  theo  quy  chuẩn quốc gia v.v

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU VI KHUẨN NHIỄM TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI KHU VỰC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Leave a Comment