Bài tập Nghiên cứu Trường hợp Dược lý

Bài tập Nghiên cứu Trường hợp Dược lý

Bài tập Nghiên cứu Trường hợp Dược lý.Được viết bởi một giảng viên chuyên nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm, nghiên cứu trường hợp Dược Lý học cung cấp cho sinh viên Y khoa và điều dưỡng một cơ hội để áp dụng các khái niệm dược lý vào các tình huống trong thế giới thực.

Cuốn sách có 50 trường hợp nghiên cứu dựa trên các tình huống lâm sàng thực tế thách thức tư duy phê phán của sinh viên và giúp họ phát triển hiệu quả kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trường hợp nghiên cứu trình bày lịch sử bệnh nhân, cho phép sinh viên tìm hiểu về quá trình bệnh từ quan điểm của Nội khoa, sử dụng một cách tiếp cận được dùng trong thực hành lâm sàng thực tế.
Các tính năng khác bao gồm ôn lại những điều quan trọng, và kịch bản chăm sóc đặc biệt, và một danh sách các tham số phải được xem xét để thực hiện một phân tích trường hợp thích hợp.
Ngoài ra sách cũng bao gồm một loạt các câu hỏi giúp sinh viên trong việc phát triển cách thức hiệu quả để xử lý kịch bản. Nó sẽ là một tham khảo hoàn hảo cho sử dụng cá nhân hoặc nhóm, nghiên cứu trường hợp Dược Lý học là một công cụ có giá trị để giúp sinh viên y khoa và cử nhân điều dưỡng chuẩn bị cho thực hành lâm sàng!

THÔNG TIN
Pharmacology Case Study Workbook
Kathy Latch Putman
Price: $48.38
Paperback: 452 pages
Publisher: Jones & Bartlett Publishers; 1 edition (April 2, 2010)
Language: English

Bài tập Nghiên cứu Trường hợp Dược lý

Leave a Comment