BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO MÁU DÂY RỐN TRẺ SƠ SINH PHƠI NHIỄM ASEN TRƯỚC SINH

BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO MÁU DÂY RỐN TRẺ SƠ SINH PHƠI NHIỄM ASEN TRƯỚC SINH

 BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO MÁU DÂY RỐN TRẺ SƠ SINH PHƠI NHIỄM ASEN TRƯỚC SINH

Trần Văn Khoa*; Nguyễn Khắc Hải**; Ngô Trường Giang*
Nguyễn Thị Thanh Nga*; Nguyễn Thị Việt Hà*
TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến hành trên 58 mẫu máu cuống rốn trẻ  sơ sinh được xác định phơi nhiễm asen trước  sinh.  Mẫu  máu  được  nuôi  cấy  bạch  cầu  lympho  trong  72  giờ,  làm  tiêu  bản  nhiễm  sắc  thể (NST)  và vi nhân, nhuộm Giemsa và phân tích. Kết quả  cho thấy,  ở  nhóm nghiên cứu tần số  bất thường NST là 1,10% và tần số  vi nhân 0,57%. Trong khi đó,  ở  nhóm chứng tần số  này tương ứng là 0,56% và 0,11%. Ở trẻ sơ sinh phơi nhiễm asen trước sinh có tần số vi nhân bất thường NST ở tế bào bạch cầu máu cuống rốn cao hơn so với  ở  nhóm chứng (p < 0,05). Tần số  bất thường NST  ởnhóm phơi nhiễm cao hơn nhóm chứng, song sự khác biệt giữa hai nhóm chưa có ý nghĩa thống kê

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment