BỆNH HIRSCHSPRUNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN 3RD

BỆNH HIRSCHSPRUNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN 3RD

BỆNH HIRSCHSPRUNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN 3RD ( Hirschsprung’s Disease and Allied Disorders )

Một tham khảo toàn diện về Bệnh Hirschsprung, nay đã được cập nhật và sửa đổi trong ấn bản thứ 3 cập nhật toàn cầu các tiến bộ mới nhất trong khoa học và phẫu thuật liên quan đến bệnh này.

Sách nhấn mạnh đặc biệt đến phương pháp tiếp cận phẫu thuật qua nội soi ổ bụng cho Bệnh lý này, cung cấp một nghiên cứu toàn diện về các rối loạn thần kinh của ống tiêu hóa thấp của trẻ em. Các nghiên cứu mới quan trọng và các tiến trình trong nghiên cứu về nhu động ruột và các bất thường của nó được bao quát chi tiết cũng như các khía cạnh mới có liên quan đến phôi thai học, giải phẫu học chức năng của hệ thống thần kinh ruột.

Ngoài ra sách cũng đề cập đến các tiến bộ về các nghiên cứu khía cạnh di truyền của bệnh Hirschsprung.

Các tác giả đã cập nhật đầy đủ các kỹ thuật phẫu thuật mới, đặc biệt là cách tiếp cận qua nội soi trong sự kết hợp với kỹ thuật Soave hay Duhamel.

BỆNH HIRSCHSPRUNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN 3RD

TÓM TẮT

Hirschsprung’s Disease and Allied Disorders

Holschneider, Alexander Matthias; Puri, Prem

3rd ed., 2008, XVIII, 415 pages. 326 illus., 118 in color.

ISBN 978-3-540-33934-2

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment