BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG MÀNG BỤNG DỰA VÀO CHỈ SỐ PET Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ BẰNG THẨM PHÂN PHÚC MẠC

BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG MÀNG BỤNG DỰA VÀO CHỈ SỐ PET Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ BẰNG THẨM PHÂN PHÚC MẠC

 BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG MÀNG BỤNG DỰA VÀO CHỈ SỐ PET Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ BẰNG THẨM PHÂN PHÚC MẠC

Đào Bùi Quý Quyền*; Hoàng Trung Vinh**; Lê Việt Thắng**

TÓM TẮT

Nghiên cứu biến đổi chức năng màng bụng bằng chỉ  số  Peritoneal Equilibration Test –  PET,  tại thời điểm T0  sau 6 tháng (T 6 ) và 12 tháng (T12)  ở  261 BN suy thận mạn tính (STMT) thẩm phân phúc mạc (TPPM) liên tục ngoại trú, kết quả: tại thời điểm T0, 7,7% BN màng  bụng chuyển vận cao, 62,1% chuyển vận trung bình cao, 29,1% chuyển vận trung bình thấp và 1,1% chuyển vận thấp. Tỷ  lệ BN có chức năng màng bụng chuyển vận cao, trung bình cao giảm, chuyển vận trung bình thấp và thấp tăng theo thời gian, nhưng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Giá trị trung bình D4/P creatinin giảm dần có ý nghĩa theo thời gian (T0 : 0,70 ± 0,09, T6: 0,68 ± 0,08,  T 12: 0,66 ± 0,08), (p < 0,05).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment