Bước đầu đánh giá chất lượng sản phẩm tế bào gốc từ máu cuống rốn bằng các kỹ thuật đếm tế bào CD 34+

Bước đầu đánh giá chất lượng sản phẩm tế bào gốc từ máu cuống rốn bằng các kỹ thuật đếm tế bào CD 34+

Tên bài báo:Bước đầu đánh giá chất lượng sản phẩm tế bào gốc từ máu cuống rốn bằng các kỹ thuật đếm tế bào CD 34+ và nuôi cấy khúm tế bào gốc

Tác giả:    Huỳnh Nghĩa, Trần Quốc Dũng, Lê thị Diệu Hiền

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    6    Tập:    299 CĐ Truyền máu-huyết học TP.Hồ Chí Minh    Trang:    36-40

Tóm tắt:    

Từ tháng 4/2001 đến 11/2003, tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, bước đầu tiến hành đánh giá chất lượng của tế bào gốc từ máu cuống rốn sau xử lý với xét nghiệm đếm tế bào CD34+ với kỹ thuật dòng chảy tế bào và nuôi cấy tế bào gốc với Methylcelluose Medium. Kết quả đánh giá: Số lượng trung bình của tế bào gốc CD34+ trong túi máu cuống rốn sau xử lý 1.94 +/- 1.05 x10 mũ 6. Kết quả nuôi cấy khúm tế bào trong 1ml: BFU – E:0,25 x 10 mũ 3/ml, CFU – GM: 6,75 x 10 mũ 3/ml, CFU – Mix: 8,55 x 10 mũ 3/ml.

Bước đầu đánh giá chất lượng sản phẩm tế bào gốc từ máu cuống rốn bằng các kỹ thuật đếm tế bào CD 34+

Leave a Comment